Prinsipprogram for Norsk studentorganisasjon (2019-2022)

Vedtatt av NSOs landsmøte 2019. Gjeldende til 2022.

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er overordnet øvrige politiske dokumenter i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Samfunnsansvar

Kunnskap er bærebjelken i et moderne samfunn og en forutsetning for det liberale demokratiet. Grunnsteinen i demokratiet er informerte borgere som gjennom meningsbrytning kommer fram til løsninger som sikrer det felles beste. Akademias samfunnsansvar er å gi utdanning og dannelse, samt å bidra til den offentlige debatten. Akademia skal utfordre etablerte sannheter og maktstrukturer gjennom et kunnskapsbasert offentlig ordskifte. Akademia har en sentral rolle i å finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer, samt å sikre en bærekraftig utvikling. For å oppfylle sitt samfunnsansvar må høyere utdanning være tilgjengelig for hele befolkningen, uavhengig av bakgrunn. Kunnskap er makt, derfor må utdanning og forskning være internasjonal, universelt tilgjengelig og av høy kvalitet.

Studiesituasjonen

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta og å gjennomføre høyere utdanning. Det betyr at det må arbeides med å utjevne de ulikheter som hindrer dette, og sørge for universell utforming i sektoren. Samfunnet må legge til rette for de individuelle behovene hos studentene.

Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan tilegne seg kompetanse til gode for både samfunnet og den enkelte. Alle studenter skal ha en trygg studiehverdag og skal ikke oppleve noen former for trakassering og diskriminering. Studentenes læringsmiljø skal ha et sterkt rettslig vern, på linje med arbeidstakere.

En mangfoldig studentmasse gir høyere kvalitet på studiet gjennom økt trivsel og en bredde i meninger og perspektiver, og er viktig for å utjevne forskjeller mellom grupper i samfunnet. Positiv særbehandling kan benyttes for å sikre mangfold i studentmassen på det enkelte studium og i arbeidslivet.

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare rammer som realiserer heltidsstudenten. Studentenes psykiske og fysiske helse er et offentlig ansvar. Studentsamskipnadene skal dekke velferdsbehovet ved hvert lærested. Alle studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo under studieløpet.

Frivillig aktivitet ved siden av studiet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det er staten, utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og kommunenes oppgave å legge til rette for at studentene kan delta i frivillig aktivitet.

Internasjonalisering og solidaritet

Høyere utdanning skal være en arena for tilgjengeliggjøring og internasjonalisering av kunnskap og kultur. Internasjonaliseringen av utdanning og forskning skal bidra til å belyse maktstrukturene i verden som definerer hva som er gyldig kunnskap og perspektiv.

Internasjonalisering er en ressurs for utdanningsinstitusjonene og studentene. Å dra på utveksling skal være normen i norsk høyere utdanning og alle som ønsker å utveksle skal få mulighet og støtte til å reise ut. Innvekslende studenter skal integreres i studiemiljøet og gis tett oppfølging av vertsinstitusjonen.

Studenters rett til trygghet, akademisk frihet, demokratiske rettigheter og utdanning er verdensomfattende og skal ikke krenkes. I situasjoner der studenters rettigheter eller den akademiske friheten innskrenkes eller trues skal Norsk studentorganisasjon være en tydelig og sterk bidragsyter som en del av den internasjonale studentbevegelsen. Norsk studentorganisasjon skal ta en aktiv rolle for å bygge opp det internasjonale studentfellesskapet og den globale studentstemmen.

Flyktninger og andre som kommer til Norge med akademisk bakgrunn skal gis mulighet til å inkluderes i det akademiske fellesskapet og til å fullføre sine utdanninger. Det må tilrettelegges for dette på nasjonalt og institusjonelt nivå.

Kvalitet i høyere utdanning

Norsk høyere utdanning skal ha høy kvalitet. Det innebærer å være forskningsbasert, studentsentrert, arbeidslivsrelevant og internasjonalt orientert. Studentene er en del av det akademiske fellesskapet. Studentene er en likeverdig partner i arbeidet med å sikre høy kvalitet i utdanning, og en ressurs for forskningen. Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i undervisning og forskning.

Norsk utdanning, forskning og formidling skal være preget av bærekraftig utvikling og kritisk tenkning. Akademia skal ha en høy etisk standard både når det gjelder egen forskning og samarbeid med andre.

Vurdering av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig, variert, pedagogisk og faglig begrunnet måte. Samtidig skal vurderingen bidra til økt læring hos studentene.

Akademisk frihet og institusjonell autonomi

Akademisk frihet er forutsetningen for at akademia skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar. Forskere har retten til selv å velge tema, metode og kilder for sitt vitenskapelige arbeid, i henhold til sine egne faglige vurderinger. Uavhengig av finansieringen skal forskningen bidra til en bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn.

Institusjonens autonomi er viktig for å støtte opp om den frie og kritiske forskningen og utdanningen. Staten har det overordnede ansvaret for en rimelig fordeling av studieplasser og -programmer mellom institusjonene. Fordelingen skal sikre fagmiljø av tilstrekkelig størrelse for å drive utdanning og forskning av høy kvalitet. Hver enkelt institusjon skal kunne gjøre strategiske prioriteringer innenfor rammene som settes nasjonalt.

Finansiering av høyere utdanning

Høyere utdanning i Norge skal som hovedregel finansieres gjennom offentlige midler, og skal tilbys gratis av offentlige utdanningsinstitusjoner. Private institusjoner er et alternativ til det offentlige tilbudet og skal underordnes samme krav som offentlige institusjoner. Private institusjoner som delfinansieres av det offentlige skal ikke ha anledning til å ta utbytte.

All forskning som finansieres av offentlige midler skal publiseres i åpne og offentlig tilgjengelige kanaler.

Download Prinsipprogram-fra-05-04-2019.pdf

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no