Skip to main content

Retningslinjer for fond i NSO

Vedtatt av NSOs sentralstyre på SST6 23/24

1 Generelt om NSOs fond

1.1 Disse retningslinjene regulerer forvaltningen av NSOs fond. Frifond reguleres av egne retningslinjer som er vedtatt av NSOs landsstyre.

1.2 NSO har fem (5) fond:
1. Fond for utredninger og undersøkelser
2. Fond for internasjonale prosjekter
3. Fond for alumnus
4. Fond for historiebok
5. Fond for oppfølging av NSOs internasjonale forpliktelser
 
1.3 Følgende er søknadsberettigede til NSOs fond nr. 1-2:
• NSOs medlemslag
• NSOs komiteer
• Andre studentorganisasjoner tilknyttet NSOs medlemslag
• NSOs arbeidsutvalg
• Studentorganisasjoner hjemlet i vedtektene § 4.5.2:

    o International Students’ Union of Norway (ISU)
    o Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
    o European Students’ Union (ESU)
    o Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
    o Velferdstingene i Norge (ViN)
    o Organisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF)

• Semesterregistrerte enkeltpersoner kan være søknadsberettigede i studiesammenheng til fond for utredninger. Se § 6.1 i retningslinjene.

1.4 Søknadsberettigede til fond for alumnus er alumnusstyret i NSO.

1.5 Fond for historiebok forvaltes av NSOs arbeidsutvalg i samarbeid med sekretariatsleder. Søknadsberettigede til fondet er NSOs bokkomité.

1.6 Fond for oppfølging av NSOs internasjonale forpliktelser forvaltes av NSOs arbeidsutvalg i samarbeid med sekretariatsleder.

2 Myndighet

2.1 Landsmøtet behandler årlig fondsdisponeringer. Ubrukte midler overføres neste år.

2.2 Summer til og med 80.000 kroner per aktivitet behandles av arbeidsutvalget.
 
2.3 Summer over 80.000 kroner per aktivitet behandles av landsstyret i NSO.

2.4 Søknader innsendt av NSOs arbeidsutvalg behandles av landsstyret.

2.5 Retningslinjene er vedlegg til NSOs økonomireglement, og revideres av landsstyret.

3 Tildeling av midler fra NSOs fond

3.1 Midlene skal tildeles etter søknad fra søknadsberettigede personer. Søknader må falle inn under fondets formål i § 6 og oppfylle øvrige bestemmelser i disse retningslinjene.
 
3.2 Søknader skal føres på eget søknadsskjema og inneholde følgende:
• Hvilket fond det søkes midler fra
• Beskrivelse av formålet med prosjektet (må sammenfalle med fondets formål)
• Beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
• Dato for gjennomføring av prosjektet
• Det konkrete beløpet det søkes om fra NSO
• Budsjett som viser disponering av midlene i prosjektet
• Kontonummer som fondsmidlene skal overføres til

3.3 Midler utbetalt av NSO skal ikke:
• brukes til å lønne ansatte eller frikjøpe ressurser ved institusjonen
• brukes til å bygge egenkapital
• brukes til innsamlingsaktivitet
• dekke utgifter til kontor og rekvisita
 
3.4 Søknader skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende minimum fire (4) uker før prosjektstart. Søknader over kr 80 000 må være arbeidsutvalget i hende senest fire (4) uker før landsstyremøte.

3.5 Søkere skal motta skriftlig tilbakemelding på sin søknad innen tre (3) uker etter mottatt søknad. Dersom søknaden er på over 80 000 kr skal søker motta skriftlig tilbakemelding på sin søknad innen en uke etter landsstyrets behandling av søknaden.

3.6 Svar på søknad om tilskudd til og med 80 000 kroner legges frem for landsstyret til orientering.

3.7 Tiltak som mottar støtte forplikter seg til å gjøre Norsk studentorganisasjons bidrag kjent.
 
4 Utbetaling og rapportering

4.1 Kontonummeret som de tildelte midlene skal utbetales til kan ikke være registrert på en privatperson.

4.2 Søker plikter seg til å sende inn akseptskjema innen én (1) uke etter innvilget søknad. Midlene vil bli betalt ut etter at akseptskjema er NSO i hende.

4.3 Søkere som har fått innvilget søknad plikter seg til å sende inn rapport for de brukte midlene innen én (1) måned etter avsluttet prosjekt. I rapporten skal søker beskrive prosjektets gjennomføring og vurdere i hvilken grad formålet ble oppfylt, samt legge ved regnskap og bilag for prosjektet.

4.4 Ved et eventuelt overskudd etter utført prosjekt skal overskuddet tilbakeføres til NSO.
 
4.5 Ved avlysning av prosjekt skal midler tilbakeføres til NSO.

4.6 Søkere som får innvilget sin søknad plikter seg til å følge retningslinjene for fond i NSO. De plikter seg også til å disponere midlene i henhold til godkjent søknad. Ved alvorlige brudd på retningslinjene kan arbeidsutvalget eller landsstyret kreve midlene tilbakeført.
 
4.7 Utgifter knyttet til arrangement som må avlyses på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens kontroll, vil ikke bli etterspurt refundert. Dette gjelder dersom søker får avslag på forsikring.

4.8 Søkere som bevisst oppgir gale opplysninger og/eller forfalsker rapporter, utestenges fra å søke midler i ett kalenderår

5 Avslag på søknad og klageadgang
 
5.1 Dersom søknaden er avvist skal tilbakemeldingen inneholde en begrunnelse for avslaget, samt informasjon om adgang til klage.

5.2 Dersom søker er uenig i vedtak om tildeling, kan søker klage på avgjørelsen til instansen som har behandlet søknaden. Skriftlig klage sendes til arbeidsutvalget senest to (2) uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse.
 
5.3 Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til landsstyret for behandling. Vedtak i landsstyret er endelig.

6 Formål
Felles for søknader til alle fondene er at prosjektene skal være relevante for studentpolitisk arbeid og bidra til å realisere organisasjonens formål. Med organisasjonens formål henvises det til § 1.2 i NSOs vedtekter:

“Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, samt representere sine medlemmer og deres interesser. Norsk studentorganisasjon skal fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre relevante aktører.”
 
De ulike fondene har følgende formål:

6.1 Fond for utredninger og undersøkelser
Utredningsfondets formål er å gjennomføre utredninger eller undersøkelser som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap om for å utvikle politikk eller legge grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden. Semesterregistrerte enkeltpersoner er søknadsberettigede i studiesammenheng til fond for utredninger. Dette gjelder da spesifikt masteroppgaver som nevnt ovenfor. Tildeling av midler forutsetter at NSO får tilgang til det ferdige produktet.

6.2 Fond for internasjonale prosjekter
Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse på eller arrangering av internasjonale seminarer osv.

6.3 Fond for alumnus
Fondets formål er å bygge opp en god alumnusordning for NSO, samt å sikre studentbevegelsens historie. Tiltak det kan søkes om støtte til kan inkludere, men er ikke begrenset til, alumnusprosjekter eller jubileumsarrangement.

6.4 Fond for historiebok
Fondets formål er å utgi en bok om den norske studentbevegelsens historie.

6.5 Fond for oppfølging av NSOs internasjonale forpliktelser
Fondets formål er å sikre midler til gjennomføring av arrangementer som følger av NSOs medlemskap i internasjonale organisasjoner.
Download Retningslinjer_for_fond_i_NSO_2.pdf