Retningslinjer for fond i NSO

Vedtatt av Sentralstyret 13. september 2020.

Retningslinjer for fond i Norsk Studentorganisasjon

1     Generelt om NSOs fond

1.1  Disse retningslinjene regulerer forvaltningen av NSOs fond.
1.2 NSO har seks (6) fond:

1.    Fond for utredninger og undersøkelser
2.    Fond for arrangementer og aksjoner
3.    Fond for lokalt samarbeid
4.    Fond for internasjonale prosjekter
5.    Fond for alumnus
6.    Fond for historiebok

1.3   Følgende er søknadsberettigede til NSOs fond nr. 1-4:
·       NSOs medlemslag
·       NSOs komiteer
·       Andre studentorganisasjoner tilknyttet NSOs medlemslag
·       NSOs arbeidsutvalg
·       Studentorganisasjoner hjemlet i vedtektene § 4.5.2
·       Semesterregistrerte enkeltpersoner kan være søknadsberettigede i studiesammenheng til fond for utredninger.
Se § 6.1 i retningslinjene.

1.4      Søknadsberettigede til fond for alumnus er alumnusstyret i NSO. 1.5      Fond for historiebok forvaltes av NSOs arbeidsutvalg i samarbeid med sekretariatsleder. Søknadsberettigede til fondet er NSOs bokkomité.

2    Myndighet
2.1    Landsmøtet behandler årlig fondsdisponeringer. Ubrukte midler overføres neste år.
2.2    Summer til og med 80.000 kroner per aktivitet kan vedtas tildelt av arbeidsutvalget ved leder og nestleder i NSO.
2.3    Summer over 80.000 kroner per aktivitet kan vedtas tildelt av sentralstyret i NSO.
2.4    Søknader innsendt av NSOs arbeidsutvalg behandles av sentralstyret.
2.5    Retningslinjene er vedlegg til NSOs økonomireglement, og revideres av sentralstyret.


3    Tildeling av midler fra NSOs fond

3.1    Midlene skal tildeles etter søknad fra søknadsberettigede personer. Søknader må falle inn under målsetningen i §6 og oppfylle øvrige bestemmelser i disse retningslinjene.
3.2   Søknader skal føres på eget søknadsskjema og inneholde følgende:

  • Hvilket fond det søkes midler fra
  • Beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
  • Beskrivelse av formålet med prosjektet (må sammenfalle med fondets formål)
  • Det konkrete beløpet det søkes om fra NSO
  • Budsjett som viser disponering av midlene i prosjektet
  • Dato for gjennomføring av prosjektet

3.3 Midler utbetalt av NSO skal ikke:

  • brukes til å lønne ansatte eller frikjøpe ressurser ved institusjonen
  • brukes til å bygge egenkapital
  • brukes til innsamlingsaktivitet
  • dekke utgifter til kontor og rekvisita

3.4    Søknader om midler opp til 80 000 kr behandles fortløpende av arbeidsutvalget. Søknader skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende minimum fire (4) uker før prosjektstart.
3.5    Søkere skal motta skriftlig tilbakemelding på sin søknad innen tre (3) uker etter mottatt søknad.
3.6    Svar på søknad om tilskudd til og med 80 000 kroner legges frem for sentralstyret til orientering.
3.7    Søknader over kr 80 000 må være arbeidsutvalget i hende senest fire (4) uker før sentralstyremøte.
3.8    Tiltak som mottar støtte forplikter seg til å gjøre Norsk studentorganisasjons bidrag kjent.

4    Utbetaling og rapportering
4.1 Kontonummeret som de tildelte midlene skal utbetales til kan ikke være registrert på en privatperson.
4.2 Søker plikter seg til å sende inn akseptskjema innen én (1) uke etter innvilget søknad. Midlene vil bli betalt ut etter at akseptskjema er NSO i hende.
4.3 Søkere som har fått innvilget søknad plikter seg til å sende inn rapport for de brukte midlene innen én (1) måned etter avsluttet prosjekt.
I rapporten skal søker beskrive prosjektets gjennomføring og vurdere i hvilken grad formålet ble oppfylt, samt legge ved regnskap og bilag for prosjektet.
4.4 Ved et eventuelt overskudd etter utført prosjekt skal overskuddet tilbakeføres til NSO.
4.5 Søkere som får innvilget sin søknad plikter seg til å følge retningslinjene for fond i NSO. De plikter seg også til å disponere midlene i henhold til godkjent søknad. Ved alvorlige brudd på retningslinjene kan arbeidsutvalget eller sentralstyret kreve midlene tilbakeført.
4.6 Utgifter knyttet til arrangement som må avlyses på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens kontroll, vil ikke bli etterspurt refundert. Dette gjelder dersom søker får avslag på forsikring.

5    Avslag på søknad og klageadgang
5.1 Dersom søknaden er avvist skal tilbakemeldingen inneholde en begrunnelse for avslaget, samt informasjon om adgang til klage.
5.2 Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til sentralstyret for behandling. Vedtak i sentralstyret er endelig.

6    Formål
Felles for søknader til alle fondene er at prosjektene skal være relevante for studentpolitisk arbeid og bidra til å realisere organisasjonens formål. Med organisasjonens formål henvises det til §1.2 i NSOs vedtekter.

De ulike fondene har følgende formål:

6.1 Fond for utredninger og undersøkelser
Utredningsfondets formål er å gjennomføre utredninger eller undersøkelser som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap om for å utvikle politikk eller legge grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden. Semesterregistrerte enkeltpersoner er søknadsberettigede i studiesammenheng til fond for utredninger. Dette gjelder da spesifikt masteroppgaver som nevnt ovenfor.
Tildeling av midler forutsetter at NSO får tilgang til det ferdige produktet.
6.2 Fond for arrangementer og aksjoner
Fondets formål er å gjennomføre arrangementer eller kampanjer/aksjoner som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Midlene kan brukes til å arrangere seminarer og konferanser for å rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd med NSOs formål. Dette inkluderer blant annet opplærings-/teambuilding-seminarer for studentdemokratiets ledelse ved medlemslaget, temadager, politiske konferanser, kulturarrangementer, studieturer osv. Midlene kan også brukes til demonstrasjoner, markeringer, stands, informasjonsmateriell etc. på temaer eller områder i tråd med NSOs formål.
6.3 Fond for internasjonale prosjekter
Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens formål.Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse på eller arrangering av internasjonale seminarer osv.
6.4 Fond for lokalt samarbeid
Tiltak det kan søkes om midler til er alle lokale initiativ som stimulerer til økt aktivitet i og mellom medlemslagene. Tiltak skal være av studentpolitisk art eller fremme studentpolitikk. Det bevilges ikke midler til arrangement som har samme formål som arrangementer arrangert av sentralleddet i NSO. Lokale samarbeidstiltak skal inneholde samarbeid mellom minst to (2) medlemslag og det må tydelig fremkomme av søknaden hvem som er hovedarrangør og kontaktperson. Midlene kan også brukes til å organisere regionale arrangementer som arrangeres av ett (1) medlemslag alene, eller i samarbeid med andre medlemslag. Det forutsettes her deltakelse fra andre medlemslag enn arrangøren hvis arrangementet arrangeres av ett (1) medlemslag.
6.5 Fond for alumnus
Fondets formål er å bygge opp en god alumnusordning for NSO, samt å sikre studentbevegelsens historie. Tiltak det kan søkes om støtte til kan inkludere, men er ikke begrenset til, alumnusprosjekter eller jubileumsarrangement.
6.6 Fond for historiebok
Fondets formål er å utgi en bok om den norske studentbevegelsens historie.

Download Retningslinjer-for-fond-i-Norsk-Studentorganisasjon.pdf

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no