Skip to main content

Retningslinjer for Frifond

Vedtatt av NSOs sentralstyre på SST6 21/22, 03.-05. mai 2022.

1 Om retningslinjene
1.1 Disse retningslinjene regulerer forvaltningen av Frifond organisasjon innad i NSO.

2 Støtteberettigede prosjekter
2.1 Midlene fra Frifond organisasjon skal gå til lokalt organiserte prosjekter relatert til studentpolitisk arbeid. Prosjekter må være tilknyttet det øverste studentdemokratiet ved utdanningsinstitusjonen.

2.2 Søknader til lokale politiske kampanjer og lignende skal ikke være i strid med formålet til NSO.

2.3 Midlene skal kun brukes til aktivitet innenlands. For utenlandsk aktivitet henvises det til NSOs fond for internasjonale prosjekter.

2.4 Midlene skal for øvrig ikke brukes på
• Å dekke utgifter til rusmidler.
• Lønn eller frikjøp.
• Innsamlingsaktivitet.
• Utgifter til kontor og rekvisita.

3 Tildeling av midlene

3.1 Midler tildeles til prosjekter etter søknad.

3.2. Det øverste studentdemokratiske organet ved medlemsinstitusjoner er søknadsberettiget.

3.3 Alle prosjekter som mottar midler fra Frifond må være i tråd med NSOs miljø- og økonomireglement.

4 Søknad

4.1 Arbeidsutvalget behandler innkomne søknader fortløpende. Som hovedregel skal søknaden være arbeidsutvalget i hende minst fire (4) uker før prosjektstart. Alle søknader må være arbeidsutvalget i hende senest 15. november.

4.2 Søkere skal motta skriftlig tilbakemelding på søknaden innen tre (3) uker etter søknaden er mottatt.

4.3 Søknaden sendes inn på et eget søknadsskjema og skal inneholde følgende:
• Hvilket fond det søkes om midler fra.
• Beskrivelse av prosjektet det blir søkt midler til.
• Beskrivelse av formålet med prosjektet.
• Søknadsbeløp.
• Budsjett som viser hva midlene skal brukes på i prosjektet.
• Dato(er) for gjennomføring av prosjektet.

4.4 Det kan maksimalt søkes om 60 000 kr per søknad. I fordelingen av midlene skal arbeidsutvalget tilstrebe en jevn fordeling blant medlemmene per tilskuddsår.

4.5 Søkere som bevisst oppgir gale opplysninger og/eller forfalsker rapporter, utestenges fra å søke midler i ett kalenderår.

5 Utbetaling og rapportering

5.1 Kontonummeret for utbetaling av midlene kan ikke være registrert på en privatperson.

5.2 Søkeren plikter å sende inn et akseptskjema én (1) uke etter søknaden er innvilget. Midlene blir utbetalt etter at NSO har mottatt akseptskjemaet. Utbetaling skjer uansett senest 15. desember.

5.3 Søkere som har fått innvilget søknaden plikter å sende inn en rapport for bruken av midlene senest én (1) måned etter prosjektet er avsluttet. I rapporten skal søker beskrive prosjektets gjennomføring og vurdere i hvilken grad formålet ble oppfylt, samt legge ved regnskap og bilag for prosjektet.

5.4 Ubrukte Frifondsmidler må tilbakebetales til NSO. Fristen for tilbakebetaling er én (1) måned etter prosjektet er avsluttet. Ubrukte midler må uansett tilbakebetales seinest innen 1. desember året etter tilskuddsåret.

5.5 Medlemslag kan ikke ha midler fra flere tilskuddsår på konto samtidig. Midler fra tidligere tilskuddsår må være tilbakebetalt for at et medlemslag skal kunne få støtte fra midlene til et annet.

6 Klageadgang

6.1 Dersom søknaden er avvist skal tilbakemeldingen inneholde en begrunnelse for avslaget, samt informasjon om adgang til klage.

6.2 Skriftlig klage sendes til arbeidsutvalget senest to (2) uker etter arbeidsutvalgets vedtak er mottatt. Klagen må være begrunnet.

6.3 Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til landsstyret for behandling. Vedtak i landsstyret er endelig.

7 Andre forhold

7.1 Arbeidsutvalget plikter å informere medlemmene om muligheten til å søke. Retningslinjene skal være tilgjengelig for medlemmene.

7.2 NSO tar ut inntil 5% av midlene som tildeles medlemslag ut i administrasjon, såframt det er restmidler igjen til dette ved slutten av tilskuddsåret.

 

Download Retningslinjer_for_Frifond_2.pdf