Skip to main content

Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet

Vedtatt av arbeidsutvalget den 25. mai 2023.

Disse retningslinjene er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget reviderer retningslinjene ved behov.

 

Representantene i fagrådet skal

 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, NSO sin politikk.
 • Representere NSO og arbeide for gjennomslag for NSO sin politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Videresende møteplan for den fagstrategiske enheten, samt agenda/saksliste for møtene, til arbeidsutvalget.
 • Holde arbeidsutvalget oppdatert på relevante problemstillinger som blir diskutert i UHR og generelt i fagmiljøet.
 • Gi råd til arbeidsutvalget i fagspesifikke saker.
 • Utarbeide et avsluttende overlappingsnotat til de nye studentrepresentantene i den fagstrategiske enheten.

Politiske komiteer skal

 • Jobbe i henhold til fremdriftsplanen vedtatt av arbeidsutvalget for den spesifikke komité.
 • Rapportere til hvert sentralstyremøte og til landsmøtet.
 • Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komité.
 • Bruke komiteens e-postlister, for å sikre god kommunikasjon og kontinuitet.
 • Kunne avholde samlinger i NSO sine lokaler.
 • Avholde komitesamlinger i forbindelse med relevante prosjekter skissert i fremdriftsplanen. Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens budsjettramme.

 

Komiteleder skal

 • Fungere som et bindeledd mellom komiteen, arbeidsutvalget og sentralleddet i organisasjonen.
 • Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.
 • Innen utgangen av september sette opp et budsjett og møteplan for komiteen, i tråd med fremdriftsplanen og budsjettrammen.
 • Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i miljø- og økonomireglementet for organisasjonen.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder; sette opp dagsorden, sørge for at reiser blir bestilt i henhold til miljø- og økonomireglementet og organisere det praktiske.
 • Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i arbeidsutvalget.
 • Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.
 • Sikre at det blir skrevet rapporter i henhold til de fastsatte fristene.

 

Arbeidsutvalget skal

 • Utarbeide fremdriftsplaner for, og i samarbeid med, de politiske komiteene og vedta de før 1. september hvert år.
 • Godkjenne de politiske komiteenes budsjetter.
 • Være tilgengelig for komiteene og medlemmene i fagrådet.
 • Følge opp komiteenes og fagrådets fremdrift og budsjett.
 • Gjennomføre ett oppstartsmøte for fagrådet i løpet av høsten.
 • Justere fremdriftsplaner ved behov, i samarbeid med komiteene.

 

Økonomi

 • Det rimeligste alternativ for både overnatting, bespisning og reise skal benyttes under komitesamlinger og fagrådsamlinger.
 • Overnatting utenom NSO sine overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i arbeidsutvalget senest to uker før møtet.
Download Retningslinjer_for_politiske_komiteer_og_fagrådet_3.pdf