Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet

Vedtatt av arbeidsutvalget den 12. mai 2022.

Disse retningslinjene er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) reviderer retningslinjene ved behov.

Representantene i fagrådet skal

 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, NSO sin politikk.
 • Representere NSO og arbeide for gjennomslag for NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Videresende møteplan for den fagstrategiske enheten, samt agenda/saksliste for møtene, til AU.
 • Holde AU oppdatert på relevante problemstillinger som blir diskutert i UHR og generelt i fagmiljøet.
 • Gi råd til AU i fagspesifikke saker.
 • Utarbeide et avsluttende overlappingsnotat til de nye studentrepresentantene i den fagstrategiske enheten.

Politiske komiteer skal

 • Jobbe i henhold til fremdriftsplanen vedtatt av arbeidsutvalget for den spesifikke komite.
 • Rapportere til hvert sentralstyremøte og til landsmøtet.
 • Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komite.
 • Bruke komiteens epostlister, for å sikre god kommunikasjon og kontinuitet.
 • Normalt avholde samlingene i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier noe annet.
 • Avholde komitesamlinger i forbindelse med relevante prosjekter skissert i fremdriftsplanen. Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens budsjettramme.

Komiteleder skal

 • Fungere som bindeledd mellom komiteen, arbeidsutvalget og sentralleddet i organisasjonen.
 • Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.
 • Sette opp budsjett for perioden, samt en møteplan for komiteen i tråd med fremdriftsplanen og budsjettetsrammen.
 • Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs miljø- og økonomireglement.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder; sette opp dagsorden, sørge for at reiser blir bestilt i henholdt til miljø- og økonomireglementet og organisere det praktiske.
 • Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i AU.
 • Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.
 • Sikre at det blir skrevet rapporter i henhold til de fastsatte fristene.

Arbeidsutvalget skal

 • Utarbeide fremdriftsplaner for, og i samarbeid med, de politiske komiteene og vedta de før 1. september hvert år.
 • Være tilgengelig for komiteene og medlemmene i fagrådet.
 • Følge opp komiteenes og fagrådets fremdrift og budsjett.
 • Justere fremdriftsplaner ved behov, i samarbeid med komiteene.

Økonomi

 • Det rimeligste alternativ for både overnatting, bespisning og reise skal benyttes under komitesamlinger og fagrådsamlinger.
 • Overnatting utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i AU senest to uker før møtet.
Download Retningslinjer_for_politiske_komiteer_og_fagrådet.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no