Skip to main content

Studenter til høystbydende! Insentivordninger for å melde flytting (vedtatt av SST6 23-24)

Det har over mange år vært vanlig for kommuner å midlertidig innføre insentivordninger for å overbevise studenter om at de bør melde flytting til kommunen de studerer i. Når studenter melder flytting til kommunen de studerer i, øker kommunens innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Dersom kommunene gjennom intensivordninger for å få studenter til å melde flytting oppnår et økt tilskudd og økte inntekter er det viktig å sørge for at denne økningen faktisk kommer studentene til gode og ikke ender opp i bunnlinja på kommunebudsjettene.

I dag tar ikke vertskommunene nok ansvar for studentene som bor der. Fokuset er for dårlig, helsetilbudet mangelfullt og innflytelsen for liten. Studenter er i en særegen økonomisk situasjon, har liten politisk påvirkningskraft i kommunen de bor i og faller ofte mellom to stoler i politiske behandlinger. Blant annet gjør høye egenandeler at studentene ikke benytter seg av nødvendige helsetilbud. Derfor mener vi det er viktig at kommunene bruker det økte innbyggertilskuddet til å blant annet delfinansiere høye egenandeler på helsetilbudene.

Studenter har allerede krav på nødvendig helse og omsorgstjenester i sin vertskommune. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 fastsetter at kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er ikke noe krav om at den enkelte skal ha oppholdt seg en bestemt tid i kommunen, eller skal ha planer om å oppholde seg en bestemt tid i kommunen. Det avgjørende er hvor den enkelte til enhver tid faktisk oppholder seg. Men dette er et krav som ikke blir fulgt av kommunene. Studenter står uten tilstrekkelig helsehjelp både knyttet til fysisk og psykisk helse, dette må kommunene være med på å løse. Om studentene i tillegg melder flytting styrkes kommunens økonomiske handlingsrom og mulighet for å få til et tilstrekkelig helsetilbud, i tillegg til å dekke andre behov studentene i kommunen må ha.

Kommunene og fylkeskommunene har også mange andre tjenester og tilbud utenfor det helsemessige som studentene bruker. Kultur, idrett og andre opplevelser er ofte i kommunal regi. Her burde kommunene sette inn krav om studentrabatt for drift og tilskudd fra kommunen. Kommunene gir også ut løyver for drift av andre kommersielle tilbud, som el-sparkesykler. Slike tilbud og anbud bør inkludere studentrabatt fra vertskommunene. 

Å melde flytting medfører mer enn at kommunen får mer i innbyggertilskudd. Ved lokalvalg vil studentenes stemme telle i denne kommunen og de vil i større grad være med på å påvirke hvilken politikk som føres der de bor. Kravet om at kommunene må lytte til studentenes behov, og prøve å møte dem, styrkes og ved at de er bostedsregistrert. De lokale studentdemokratiene må ha reel påvirkning på hvordan kommunen utformer tilbud for studentene og hvordan de økte inntektene skal fordeles.

NSO mener at

  • Lokale og regionale myndigheter bør innføre insentiver for at studenter skal melde flytting dit.
  • Ekstra inntekter som kommuner og fylkeskommuner får ved at studenter melder flytting, bør i stor grad komme studentene til gode.
  • Kommunen skal delfinansiere egenandeler på nødvendige helsetilbud.
  • Kommune og fylke må lytte til studentene og de lokale studentdemokratiene i utforming av tilbud for studenter, og i bruk av økte inntekter ved at studenter melder flytting.
  • Kommunene må oppfylle studentenes krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester i sin vertskommune.
  • Kommunen og fylkeskommunen skal skape en god, tydelig og tilgjengelig oversikt over relevante tilbud de har for studenter.
Download Studenter_til_høystbydende_Insentivordninger_for_å_melde_flytting.pdf