Studenters psykiske helse - en varslet katastrofe (vedtatt på LM12, 2022)

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons landsmøte 2022

En av to studenter er ensomme, en av to sliter psykisk og en av seks tenker på å ta sitt eget liv. Kapasiteten hos vertskommunene og studentsamskipnadene er sprengt, og mange studenter står flere måneder i kø før de får hjelpen de trenger. Dette er en situasjon som bare har blitt forverret under koronapandemien, men som i lang tid har vært en varslet katastrofe. Studentenes psykiske helse blir ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og det er på tide å ta grep!

Samskipnadene har den beste forutsetningen til å se behovene studentene har og kunne jobbe forebyggende og tilby psykiske helsetjenester. Det er viktig at samskipnadene med sin kompetanse og nærhet til både studentene og utdanningsinstitusjonene står for dette tilbudet, også når det kommer til psykisk helse.

Samskipnadenes helsetilbud skal være supplerende til kommunale og statlige tjenester. Dette vil si at de skal behandle mildere psykiske plager. I dag opplever samskipnadene å måtte ta betydelig mer ansvar siden vertskommunene ikke har tilstrekkelig med kapasitet. Det er et stort behov for økt finansiering av psykososiale tilbud for studenter og bedre samarbeid med aktuelle aktører som det offentlige helsevesenet.

Samskipnadenes tilskudd for behandlende og forebyggende tiltak må ikke bare økes, men være forutsigbare.

Ekstramidler under pandemien

Under pandemien har studentsamskipnadene mottatt “ekstraordinære krisemidler” fra Kunnskapsdepartementet. Disse har gjort det mulig å øke kapasiteten og utvide tilbudet, men kun midlertidig. For flere samskipnader har dette betydd at man har leid inn konsulenter og brukt andre eksterne tjenester istedenfor vedvarende opprusting av egne tjenester. For å sikre et godt og stabilt psykisk helsetilbud for studenter er det viktig at Studentsamskipnadene får forutsigbar finansiering. Økte midler av en mer strategisk karakter vil gi samskipnadene større mulighet for å utvikle solide tilbud og tiltak som gjenspeiler studentenes behov.

Forebyggende arbeid gjennom lavterskeltiltak

Forebyggende tiltak for psykiske helseplager er en kostnadseffektiv og enkel måte å redusere trykket på helsevesenet, gjøre studenttilværelsen bedre og sørge for færre alvorlige psykiske helseplager. Tiltak som fremmer studenters psykiske helse, trivsel og mestring fungerer forebyggende, og er en effektiv måte å sørge for at studietiden blir best mulig. Ved å sikre høyere, mer stabil og forutsigbar støtte til forebyggende tiltak, vil behovet for profesjonell og psykisk helsehjelp reduseres. Studentbevegelsen bidrar til å skape et åpent samfunn som arbeider for å bedre psykisk helse gjennom inkludering og aktivitet.

Studentenes psykiske helse blir ikke reddet av å bevilge øremerkede, økonomiske midler kun i noen få år, uten en langsiktig plan. Da dette er et så kritisk område, har vi dårlig tid på å arbeide langsiktig og målrettet: vi har ingen flere studenter å miste.

Download Resolusjon_psykisk_helse.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no