Skip to main content

Trygge boliger - Fiks husleieloven NÅ! (vedtatt av SST6 22/23)

Resolusjon vedtatt av Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt sentralstyre juni 2023

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det er positivt at Kommunal- og distriktsdepartementet skal ha en gjennomgang av husleieloven. Det er i dag et skjevt styrkeforhold mellom leietaker og utleier, og vi ønsker at husleieloven skal bidra til å utjevne dette maktforholdet. Vi mener at arbeidet med husleieloven er viktig for å sikre at den samsvarer med dagens samfunnsmessige og boligpolitiske behov. Dette er særlig viktig for studenter som ofte har begrenset økonomi og har spesielle behov og utfordringer knyttet til leieforhold. NSO mener at det er en rekke områder det særlig bør sees på i dette lovarbeidet, for å gi studenter tilgang på et trygt, godt og rimelig utleiemarked.


NSO ønsker å sikre flere trygge utleieboliger. For å oppnå dette mener vi at det er viktig å etablere en minimumsstandard som utleieboliger må oppfylle. I dag opplever en av fem studenter at de leier boliger med mugg, sopp, skadedyr og manglende brannsikkerhet. Slike boliger skulle aldri vært leid ut. NSO foreslår derfor at det bør innføres periodisk standardisert kontroll av boliger som utføres av en tredjepart, og boligene må til ny kontroll etter et visst antall år. Det må også være mulig for leietakere å melde fra om avvik fra standarden uten å lide sanksjoner fra utleieren.

Studenter er i en særskilt livssituasjon og flytter gjerne en rekke ganger i løpet av studietiden. Dette kan komme av bytting av studiested, endring av livssituasjon, praksis eller utveksling. Det er hensiktsmessig at husleieloven i hovedsak legger til rette for langvarige leieforhold som skaper trygghet og forutsigbarhet for leietaker, men samtidig ikke begrenser leietakers mulighet for å inngå kortere leieforhold.

Husleieloven bør også begrense utleiers mulighet for å kontraktsfeste oppsigelsestid på mer enn tre måneder for leietaker, og gi leietaker mulighet for å inngå kontrakt med kortere oppsigelsestid.
Bindingstid er først og fremst noe som gagner utleier, og kan føre til en rekke konsekvenser for leietaker. Leietaker kan sitte fast i en utrygg eller uønsket bosituasjon uten mulighet for å komme seg ut. Utleiers mulighet til å benytte seg av bindingstid i inngåelse av leieforhold bør derfor begrenses.

For å gi leietakere forutsigbare utgifter, mener NSO at utleiere skal gi informasjon om leilighetens energimerking og andre avgifter som vanlig forbruk på strøm, vann og kommunale avgifter, før inngåelse av leiekontrakten. Utgifter utenfor selve leien må oppgis før leiekontrakten inngås, slik at leietakerne kan planlegge og budsjettere utgiftene sine på en god og forutsigbar måte.

NSO mener:
• At husleieloven skal inkludere minimumsstandard for utleieboliger, og periodisk standardisert kontroll av alle utleieboliger.
• At leietaker gjennom husleieloven skal ha mulighet til å varsle om avvik i boligen til en uavhengig tredjepart, uten å bli utsatt for sanksjoner.
• At husleieloven i hovedsak skal legge opp til langvarige leieforhold.
• At husleieloven skal begrense utleiers mulighet for å kontraktsfeste oppsigelsestid på mer enn tre måneder for leietaker, og at loven gir leietaker mulighet for å inngå kontrakt med kortere oppsigelsestid.
• At husleieloven skal begrense utleiers mulighet til å benytte seg av bindingstid.
• At utleiers mulighet for å tilby tidsbestemt kontrakt på mindre enn tre år skal begrenses i husleieloven.
• At husleieloven skal forplikte utleiere til å oppgi informasjon om leilighetens energimerking og strømforbruk, og andre avgifter som tilfaller utleier, før inngåelse av leiekontrakten.
• At husleieloven skal bli utformet klarspråklig for å gjøre det enklere for leietakere og utleiere å både forstå og anvende loven.
• Utleier må ved kontraktinngåelse kunne dokumentere at boligen er godkjent for utleie til det formål den leies ut til.

Download 1_Resolusjon_fra_sst6_2323_-_Tryggeboliger_-_fiks_husleieloven_NÅ.pdf