Unntak for studentbarnehager (vedtatt på SST3-22/23)

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons sentralstyret 3. desember 2022.

Samskipnadens studentbarnehager er et viktig velferdstilbud for studenter i Norge, for å sikre at studenter med barn har et tilpasset barnehagetilbud opp mot deres behov. NSO mener at dette tilbudet er viktig fordi samskipnadsbarnehager ofte tilbyr andre tjenester, og mer fleksible åpningstider sammenlignet med andre barnehager. Barnehagetilbudet gjennom samskipnadene er ofte i nærhet til utdanningsinstitusjonene eller studentboligområder, slik at hverdagslogistikken til studenter med barn blir gjennomførbar.

I forslaget om ny barnehagelov med virkning fra 1.1.23 er det intet skille mellom private barnehager og studentsamskipnadsbarnehager. Dette vil kunne føre til en mer utfordrende drift av dette viktige tilbudet. Samskipnadsbarnehagene blir definert som et selvstendig rettssubjekt, og kan derfor ikke låne penger av samskipnaden (morselskapet). Dette kan føre til at opptak av lån skal skje i bank med ordinære markedsbetingelser og rentekostnader, som vil være en merkostnad for barnehagene, fremfor det å la barnehagene låne penger gjennom morselskapet(samskipnaden).

Vi ønsker at overskuddet til samskipnadene skal tilbake til velferdstilbud for studentene, der samskipnadenes barnehage tilbud kan være et av dem. Det er ønskelig å la samskipnadene finansiere eget barnehagetilbud, fremfor å bruke ekstern finansiering, som kan gi økt kostnad. Med en dyrere, ekstern finansiering, gjennom opptak av lån, er det mulig at dette kan gå utover muligheten til å drifte andre tjenester som samskipnadsbarnehagene tilbyr, eksempelvis eksamensbarnevakt og utvidet åpningstider.

8. April 2022 ble forslaget til ny barnehagelov godkjent i statsråd. Lovproposisjonen ble overlevert Stortinget 21.april, med skriftlig høring i komiteen 6.mai og innstilling 24.mai. I innstillingene ble følgende merknad vedtatt:

“Ideelle organisasjoner og studentsamskipnader: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt mener at ideelle organisasjoner og studentsamskipnader er i en særstilling, og at det i det videre arbeidet bør vurderes om hvordan regelverket kan tilpasses disse organisasjonenes særegenhet. Et eksempel på dette er at regelverket om eksisterende reguleringer av studentsamskipnader ivaretar intensjonen om åpenhet og mulighet for kontroll. Flertallet er kjent med at små enkeltstående barnehager kan ha utfordringer med å få lån i finansforetak på grunn av for lav egenkapital og svak økonomi. Flertallet mener det i det videre arbeidet bør vurderes nærmere hvordan disse barnehagenes behov for finansiering av nødvendig investeringer kan ivaretas.”


NSO mener at:

  • Barnehager i regi av studentsamskipnadene må få unntak fra barnehagelovens bestemmelser om at hver barnehage skal være organisert som et selvstendig rettssubjekt.
  • NSO ber Kunnskapsdepartementet følge flertallsmerknaden fra stortinget slik at samskipnadene får unntak i forskriftene

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no