Skip to main content

Vedtekter (08.04.2024)

KAPITTEL 1 FORMÅL

 • 1.1 NORSK STUDENTORGANISASJON

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Norsk studentorganisasjon er partipolitisk uavhengig.

 • 1.2 Norsk studentorganisasjons formål

Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, samt representere sine medlemmer og deres interesser.

Norsk studentorganisasjon skal fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre relevante aktører.

 • 1.3 Organisasjonens navn
  Organisasjonens navn er Norsk studentorganisasjon (NSO) på bokmål og nynorsk. National Union of Students in Norway (NUS Norway) benyttes på engelsk. Norgga studeantasearvi benyttes på nordsamisk. Vuona studentajsiebrre benyttes på lulesamisk. Nöörjen studentesiebrie benyttes på sørsamisk.

KAPITTEL 2 MEDLEMMER

 • 2.1 Medlemmer

Studentorgan ved universiteter og høyskoler i Norge etter universitets- og høyskoleloven § 4-1 (1) første setning kan søke medlemskap i Norsk studentorganisasjon.

 • 2.2 Innmelding og utmelding

Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved utdanningsinstitusjonen. For at studentorganet skal tildeles delegater på første ordinære landsmøte påfølgende år, må søknaden om medlemskap være arbeidsutvalget i hende før 1. oktober. Medlemskap må godkjennes av landsstyret med absolutt flertall.

Avslag i landsstyret kan av søker ankes til landsmøtet for endelig vedtak. Ved avslag i landsmøtet kan ny søknad om medlemskap tidligst fremmes neste landsstyreperiode. Medlemskapet blir gyldig fra og med starten av påfølgende semester etter vedtak.

Vedtak om utmelding fattes av medlemmet. Vedtaket må også stadfestes av samme organ i den påfølgende virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig.

Medlemskapet er gyldig ut det semesteret medlemmet har andregangsvedtak om utmelding.

 • 2.3 Endring av medlemskap ved fusjoner

Dersom det skjer endringer som følge av fusjoner av institusjoner hvor studentorgan ved en eller flere av institusjonene ikke er medlem av NSO må det nye studentorganet søke medlemskap. Dette gjelder uavhengig av hvordan fusjonen er gjennomført.

I tilfeller som beskrevet over vil studentorganer som var medlem før fusjon opprettholde sitt medlemskap ut inneværende valgperiode i henhold til § 13.5 med tilhørende studenttall som studentorganet representerte i den opprinnelige institusjonen.

Ved fusjoner hvor alle involverte studentorganer er medlemmer i NSO, videreføres medlemskapene som ett medlem ved den nye institusjonen.

 • 2.4 Medlemskontingent

Medlemmene betaler medlemskontingent til NSO. Studenttallet som legges til grunn for beregning av medlemskontingenten er til enhver tid studenttallet for samme semester foregående år, basert på antall studenter som betaler semesteravgift ved institusjonen.

Avtale om innbetaling av medlemskontingent fra medlemmer skrives med tilhørende studentsamskipnad, eller tilsvarende organ der hvor medlemmet ikke er tilknyttet en studentsamskipnad. Arbeidsutvalget har ansvar for avtalene om medlemskontingent. Ved utmelding har medlemmene ansvar for å ta kontakt med sin studentsamskipnad angående oppsigelse av avtalen.

Endringer i medlemskontingenten skal vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Endringen trer i kraft påfølgende kalenderår.

 • 2.5 Eksklusjon

Medlemmer som over to påfølgende semester ikke betaler medlemskontingent til Norsk studentorganisasjon kan bli ekskludert. Eksklusjon vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Etter eksklusjon grunnet manglende innbetaling av medlemskontingent kan det tidligst søkes om nytt medlemskap når uteblitt medlemskontingent er innbetalt. Dette kan avvikes av landsstyret med 3/4 flertall.

KAPITTEL 3 DOKUMENTER

 • 3.1 Styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet

Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre organer i organisasjonen. Landsstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. Landsstyret kan delegere ansvaret for innstilling i saker til arbeidsutvalget eller andre komiteer/grupper.

Landsmøtet vedtar følgende dokumenter:

 • Vedtekter
 • Prinsipprogram
 • Handlingsplan
 • Rammebudsjett
 • Politiske plattformer
 • Etiske retningslinjer
 • 3.1.1 Vedtekter

Vedtektene er overordnet øvrige styringsdokumenter. Behandling av vedtekter er regulert i § 16.3.

 • 3.1.2 Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske prioriteringer. Prinsipprogrammet er overordnet NSOs øvrige politikk.

Prinsipprogrammet skal behandles hvert 3. år. Landsmøtet kan hvert år velge å åpne prinsipprogrammet for behandling med kvalifisert flertall.

Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem virkedager før konstitueringen av landsmøtet. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtes slutt. 

 • 3.1.3 Handlingsplan

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen og skal være i tråd med prinsipprogrammet, politiske plattformer vedtatt av landsmøtet og vedtektene.

Handlingsplanen behandles hvert år.

 • 3.1.4 Rammebudsjett

Rammebudsjett er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.

 • 3.1.5 Politiske plattformer

Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede saksfelt, og skal være i tråd med prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av landsstyret, arbeidsutvalget eller andre organ skal være i tråd med de politiske plattformene der disse finnes.

De politiske plattformene skal opp til ny behandling ved behov, men innen 6 år etter siste behandling på landsmøtet.

 • 3.1.6 Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på NSO sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i NSO.

 • 3.2 Styringsdokumenter som vedtas av landsstyret

Dokumenter som er vedtatt av landsstyret er kun underordnet dokumenter vedtatt av landsmøtet.

Landsstyret vedtar følgende dokumenter:

 • Miljø- og økonomireglement for organisasjonen
 • Spesifisert budsjett
 • Politiske dokumenter
 • Retningslinjer for trygg organisasjon
 • 3.2.1 Miljø- og økonomireglement for organisasjonen

Miljø- og økonomireglementet er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.

 • 3.2.2 Spesifisert budsjett

Spesifisert budsjett er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.

 • 3.2.3 Politiske dokumenter

Politiske dokumenter utdyper og supplerer NSOs prinsipprogram, politiske plattformer og øvrige politikk.

 • 3.2.4 Retningslinjer for trygg organisasjon

Retningslinjer for trygg organisasjon utdyper de etiske retningslinjene og setter standarder for oppførsel i organisasjonen. Retningslinjene beskriver også varslingsrutiner.

 • 3.3 Øvrige vedtak

Arbeidsutvalget fatter vedtak i saker som ikke er spesifisert til landsmøtet eller landsstyret. Vedtak fattet av et lavere organ skal være i tråd med vedtak fattet av høyere organ. 

KAPITTEL 4 LANDSMØTET

 • 4.1 Myndighet

Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons øverste organ. Landsmøtets forhandlinger er åpne. Landsmøtet kan, i henhold til § 16.6, vedta å lukke møtet.

 • 4.2 Beregning av studenttall hos medlemmene

Studenttallet som legges til grunn for beregning av delegatfordelingen, settes for hvert medlem til gjennomsnittet av det antall studenter som studentsamskipnaden har innbetalt medlemskontingent for det foregående studieåret før kunngjøringen av landsmøtet. Nye medlemmer får delegater på første landsmøte basert på antall semesterregistrerte studenter det studieåret medlemmet hadde betalt medlemskontingent hvis de var medlem som beskrevet i § 2.4. Arbeidsutvalget har ansvar for å hente inn riktig antall semesterregistrerte studenter fra samskipnadene. Avtaler om innbetaling av medlemskontingent er regulert i § 2.4.

 • 4.3 Delegatfordeling

Landsmøtet består av 181 delegater. Alle medlemmene har én delegat. Deretter regnes de resterende delegatene etter Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 5, 7 og så videre jf. utregning av studenttall i 4.2. Medlemmer med kun én delegat etter denne fordelingen har rett til å sende 1. vara til landsmøtet. Medlemsorganisasjoner skal varsles om endring av delegatfordelingen til landsmøtet, senest 2 uker etter at medlemstallene oppdateres av Studentsamskipnadene

 • 4.4 Delegater

Medlemmene velger selv sine delegater med tilhørende varaer i det øverste valgte studentorganet ved institusjonen, eller ved direkte valg avholdt av og blant studentene ved institusjonen. Det bør velges en vara per delegat. For at representantene skal kunne innvilges stemmerett må de være meldt inn med dokumentasjon på valget innen 6 uker før landsmøtet. Arbeidsutvalget fastsetter i kunngjøringen til landsmøtet hva som regnes som gyldig dokumentasjon. Landsmøtet kan med kvalifisert flertall godkjenne for sent innkomne delegater og/eller varaer.

Settevaraer kan ikke godkjennes.

Følgende kan ikke velges som delegater til landsmøtet:

 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Ansatte i Norsk studentorganisasjon
 • 4.5 Regulering av delegater og observatører
 • 4.5.1 Møteplikt

Delegater har møteplikt og fulle rettigheter på møtet. Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:

 • Landsstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • 4.5.2 Møterett

Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:

 • Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon
 • Vara fra medlemmer i henhold til § 4.3
 • Kandidater til arbeidsutvalget
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra Erasmus Student Network (ESN)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra European Students’ Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
 • Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet
 • En representant fra Organisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF)
 • 4.5.3

Andre organisasjoner og personer som inviteres til landsmøtet vil få gjestestatus uten automatisk tale- og forslagsrett.

 • 4.6 Tap av stemmerett

Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent til Norsk studentorganisasjon mister automatisk stemmeretten. Landsmøtet kan med kvalifisert flertall innvilge stemmerett til delegatene fra et medlem som ikke betaler medlemskontingent til Norsk studentorganisasjon.

Delegater som har fravær utover grensene fastsatt i forretningsorden, uten å ha gyldig permisjon, kan fratas stemmeretten etter beslutning fra landsmøtet.

 • 4.7 Ordinært landsmøte

Landsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling til landsmøtet med foreløpig saksliste, tidspunkt for møtet, frist for å fremme saker og vedtektsendringer, delegatfordeling og retningslinjer for preferansevalg skal sendes ut til medlemmene og landsstyret 14 uker før landsmøtet.

Frist for å melde ordinære saker er 6 uker før landsmøtet. Saker som foreslås tatt opp etter denne tid kan bare behandles dersom et kvalifisert flertall av landsmøtet bifaller det.

Endelig saksliste med sakspapirer sendes ut senest 4 uker før møtet.

Arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon har ansvar for å kalle inn til ordinært landsmøte.

 • 4.8 Landsmøtets oppgaver
 • 4.8.1 Landsmøtet skal behandle følgende:
 • Landsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.1.
 • Landsmøtet godkjenner Norsk studentorganisasjons regnskap.
 • Landsmøte godkjenner Norsk Studentorganisasjons årsberetning.
 • Landsmøtet kan vedta uttalelser og resolusjoner. Uttalelser og resolusjoner foreldes etter seks år, med mindre de aktivt fornyes.
 • Andre innkomne saker
 • 4.8.2 Landsmøtet skal gjennomføre valg av:
 • Verv nevnt i § 13.7
 • Midlertidige landsmøteverv
 • Revisor
 • 4.9 Forretningsorden

Vedtatt forretningsorden gjelder frem til ny forretningsorden er vedtatt av landsmøtet.

 • 4.10 Ekstraordinært landsmøte

Dersom halvparten av landsstyrets representanter, en enstemmig kontrollkomite eller et enstemmig arbeidsutvalg skriftlig krever det, skal arbeidsutvalget innkalle til ekstraordinært landsmøte. Dersom arbeidsutvalget ikke etterkommer dette, skal kontrollkomiteen kalle inn. Innkalling sendes ut senest 3 uker før møtet. Saksliste og sakspapirer sendes ut senest 10 dager før møtet. Det ekstraordinære landsmøtet kan kun behandle de sakene som står på dagsorden.

KAPITTEL 5 LANDSSTYRET

 • 5.1 Myndighet

Landsstyret er Norsk studentorganisasjons øverste organ mellom landsmøtene og skal ha det overordnede ansvaret for Norsk studentorganisasjon. Vedtak i landsstyret kan ikke stride med vedtak på landsmøtet. Landsstyreperioden skal sammenfalle med arbeidsutvalgets valgperiode.

 • 5.2 Sammensetning

Landsstyret består av 1 representant fra hvert medlem. Valg til landsstyret er regulert i § 13.7.1.

 • 5.3 Landsstyrets oppgaver
 • Landsstyret skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.2
 • Landsstyret skal vedta statsbudsjett- og valgprioriteringer, og kan vedta andre politiske strategier.
 • Landsstyret kan vedta uttalelser og resolusjoner. Uttalelser og resolusjoner foreldes etter seks år, med mindre de aktivt fornyes.
 • Rutiner og retningslinjer
 • Valg av studentrepresentanter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Landsstyret skal innstille på innkomne endringsforslag vedtektene. Landsstyret kan om nødvendig fremme omforente forslag.
 • 5.4 Landsstyrets møter

Landsstyret fastsetter egen møteplan. Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i perioden, som skal avholdes innen 1. oktober. Det skal avholdes fire eller flere møter i perioden. Arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn til landsstyrets møter.

Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut senest fire uker før møtet. Endelig innkalling, saksliste og sakspapirer sendes ut to uker før møtet. Dette skal også gjøres tilgjengelig for medlemmene og komiteene. Landsstyrerepresentantene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 21 dager før møtet. Saker som foreslås tatt opp etter denne tid krever kvalifisert flertall. Alle personer som har verv i NSO kan fremme forslag til resolusjoner.

Arbeidsutvalget innstiller på alle saker til landsstyret, med unntak av de som har egne forberedende komiteer/grupper.

Arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og/eller minst halvparten av landsstyrerepresentantene kan kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte. Innkalling til ekstraordinært landsstyremøte skal skje med to ukers varsel. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet.

Landsstyret velger egen møteledelse.

Landsstyret vedtar sin egen forretningsorden.

 • 5.4.1 Oppmøte

Landsstyrerepresentantene har møteplikt og fulle rettigheter på landsstyremøtene.

Arbeidsutvalget og kontrollkomiteen, samt én person fra valgkomiteen og prinsipprogramkomiteen, har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Norsk studentorganisasjons medlemmer, etter § 2.1, har forslagsrett i alle saker i forkant av møtestart. Eventuelle forslag fra organisasjonens medlemmer må være innsendt innen møtestart.

 • 5.5 Vekting av stemmer
  Representantene i landsstyret får 1 stemme per påbegynte 5000 studenter som har betalt semesteravgift ved institusjonen representanten tilhører.

Utregning av stemmer gjøres av sekretariatet før første landsstyremøte i perioden og gjelder for hele perioden.

KAPITTEL 6 ARBEIDSUTVALGET

 • 6.1 Myndighet

Arbeidsutvalget er Norsk studentorganisasjons utøvende organ, og står ansvarlig overfor landsstyret og landsmøtet.

Arbeidsutvalget tiltrer 01.07 og perioden varer til 30.06 påfølgende år, med tre uker overlapping før 01.07.

Arbeidsutvalget skal lede Norsk studentorganisasjon i overensstemmelse med organisasjonens vedtak.

Arbeidsutvalget har signaturrett på vegne av Norsk studentorganisasjon.

 • 6.2 Sammensetning

Arbeidsutvalget består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
 • Velferds- og likestillingsansvarlig
 • Internasjonalt ansvarlig

Valg av arbeidsutvalget er regulert i §13.7.2.

 • 6.3 Arbeidsutvalgets oppgaver
 • 6.3.1 Arbeidsgiveransvar

Faste stillingshjemler opprettes og avvikles av landsstyret. Arbeidsutvalget vedtar stillingsbeskrivelse for sekretariatsleder. Arbeidsutvalget ansetter sekretariatsleder på åremål. Åremålets lengde er fire år med mulighet for fire års forlengelse. Vedtaket om forlengelse gjøres av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder har arbeidsgiveransvar overfor sekretariatsleder.

 • 6.3.2 Fremdriftsplaner for politiske komiteer

Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med komiteene. Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. Planen kan justeres dersom arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. Fremdriftsplanen legges ved AU-protokollen der den vedtas eller justeres, og gjøres tilgjengelig for organisasjonen. Ved justering må begge parter være enige om endringene.

 • 6.4 Beslutningsdyktighet

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede, inkludert leder eller nestleder. Leder av arbeidsutvalget har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I leders fravær har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

KAPITTEL 7 POLITISKE KOMITEER

 • 7.1 Norsk studentorganisasjons politiske komiteer

De faste politiske komiteene er:

 • Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK)
 • Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK)
 • Læringsmiljøpolitisk komite (LMPK)
 • Internasjonal komite (IK)
 • 7.2 Sammensetning

Hver av de politiske komiteene består av fem medlemmer og ledes av arbeidsutvalgets medlem med ansvar for det politiske området. Komiteene skal ha tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra komiteen før valgperioden er over.

Valg av politiske komiteer er regulert i §13.7.3.

 • 7.3 Myndighet

De politiske komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens ansvarsområde. Komiteene konstituerer selv en nestleder som fungerer som leders stedfortreder. De politiske komiteene rapporterer til landsstyret.

KAPITTEL 8 NORSK STUDENTORGANISASJONS FAGRÅD

 • 8.1 Sammensetning

Studentrepresentantene som NSO oppnevner til de fagstrategiske og fellesstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR) utgjør NSOs fagråd.

Valg av studentrepresentanter til de fagstrategiske enhetene er regulert i § 13.8.2.

 • 8.2 Myndighet

Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. Fagrådet kan fremme saker for landsstyret gjennom arbeidsutvalget, og direkte til arbeidsutvalget. Fagrådet bør høres i saker som vedrører dets ansvarsområder, men har ikke innstillingsrett i slike saker til landsmøtet eller landsstyret. Fagrådet rapporterer årlig til landsstyret.

Arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn til møter i fagrådet.

KAPITTEL 9 KONTROLLKOMITEEN

 • 9.1 Myndighet og oppgaver

Kontrollkomiteen i Norsk studentorganisasjon skal kontrollere at arbeidsutvalget og landsstyret handler i samsvar med landsmøtets vedtak, og i samsvar med Norsk studentorganisasjons vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen skal også kontrollere at Norsk studentorganisasjons midler blir brukt i samsvar med landsmøtets retningslinjer.

Kontrollkomiteen foretar tolkninger av vedtektene på bakgrunn av relevante kilder. Kontrollkomiteens tolkninger kan overprøves av landsstyret eller landsmøtet med kvalifisert flertall.

Kontrollkomiteen skal godkjenne arbeidsutvalgets økonomirutiner. Kontrollkomiteen skal få tilsendt innkalling og protokoller fra arbeidsutvalgets møter.

Kontrollkomiteen skal påse at Norsk studentorganisasjons regnskaper blir revidert i henhold til vedtektene, og skal forelegges revisors beretning ved regnskapsavslutning.

Kontrollkomiteen skal forelegges alle regnskapsrapporter fra arbeidsutvalget.

Kontrollkomiteen skal bistå arbeidsutvalget, landsstyret og landsmøtet i organisatoriske og økonomiske spørsmål når det henstilles om det. I saker vedrørende låneopptak skal kontrollkomiteen uttale seg eksplisitt.

Kontrollkomiteen skal motta alle endringsforslag til vedtektene og realitetsbehandle disse. Realitetsbehandlede endringsforslag oversendes landsstyret for innstilling til landsmøtet.

 • 9.2 Sammensetning og virketid

Kontrollkomiteen består av fire personer. Virketiden for kontrollkomiteens medlemmer er to år. Komiteen konstituerer seg selv.

Valg av kontrollkomiteen er regulert i §13.7.4.

KAPITTEL 10 VALGKOMITEEN

 • 10.1 Myndighet

Valgkomiteen i Norsk studentorganisasjon skal innstille på kandidater til verv som angitt i §10.3.

 • 10.2 Sammensetning

Valgkomiteen består av fem personer, leder og fire medlemmer. Valg av valgkomiteen er regulert i §13.7.5.

 • 10.3 Oppgaver
 • 10.3.1 Innstillinger til landsmøtet

Til landsmøtet skal valgkomiteen innstille på:

 • Leder av Norsk studentorganisasjon
 • Helhetlig forslag til arbeidsutvalg
 • Leder samt medlemmer av valgkomiteen
 • Leder av prinsipprogramkomiteen (hvert 3. år)
 • Medlemmer av kontrollkomiteen
 • 10.3.2 Innstillinger til landsstyret:
 • Medlemmer av de ulike fagstrategiske enhetene.
 • 10.3.3 Suppleringsvalg

Ved suppleringsvalg innstiller valgkomiteen på plasser tilsvarende § 10.3.1 og § 10.3.2, med unntak av suppleringsvalg til valgkomiteen og fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet, som gjennomføres uten innstilling.

 • 10.3.4 Finne kandidater

Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet.

Til øvrige verv som velges på landsmøtet og landsstyremøter kan valgkomiteen bistå med å finne kandidater ved behov og kapasitet.

 • 10.3.5 Vurdering av kandidater

Valgkomiteen skal innstille i henhold til § 13.2 og ta hensyn til geografisk spredning blant kandidatene.

 • 10.4 Presentasjon av innstillinger

Valgkomiteen skal orientere om innstillingen sin for valgforsamlingen. Alle dissenser skal begrunnes og legges fram for valgforsamlingen.

 • 10.5 Konfidensialitet

Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at videreformidles, skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg.

 • 10.6 Øvrige bestemmelser

Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller til.

KAPITTEL 11 ANDRE KOMITEER OG UTVALG

 • 11.1 Prinsipprogramkomiteen

Prinsipprogramkomiteen skal forberede forslag til prinsipprogram for Norsk studentorganisasjon til det påfølgende landsmøtet, og fremmer sitt forslag direkte til landsmøtet uten annen innstilling. Alle organisasjonsledd har høringsrett.

Prinsipprogramkomiteen består av fem personer, leder og fire medlemmer. Valg av prinsipprogramkomiteen er regulert i §13.7.6.

 • 11.3 Ad hoc-komiteer

Landsmøtet, landsstyret og arbeidsutvalget kan opprette ad hoc-komiteer, og vedtar samtidig mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen.

KAPITTEL 12 SEKRETARIATET

 • 12.1 Generelle bestemmelser

Norsk studentorganisasjons sekretariat ansettes av arbeidsutvalget, etter ansettelsesrutiner fastsatt av arbeidsutvalget. Sekretariatsleder har arbeidsgiveransvar overfor sekretariatet.

Arbeidet i sekretariatet ledes av en sekretariatsleder tilsatt på åremål.

Sekretariatsleder utformer stillingsinstrukser, som inngår i arbeidsavtalene mellom Norsk studentorganisasjon og de ansatte. Stillingsinstruksen skal vedtas av arbeidsutvalget. Landsstyret skal informeres når det foretas endringer, og skal fremlegges vedtatte stillingsinstrukser etter behandlingen i arbeidsutvalget.

Ansatte kan ikke ha politiske tillitsverv i Norsk studentorganisasjon, ha hatt tillitsverv i arbeidsutvalget siste to år før fast ansettelse, siste året før midlertidig ansettelse, eller i landsstyret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen siste året før ansettelse.

Sekretariatet er politisk og organisatorisk underlagt arbeidsutvalget gjennom sekretariatsleder.

KAPITTEL 13 VALG

 • 13.1 Valgbarhet

Følgende personer er valgbare til verv i organisasjonen:

Alle studenter og tillitsvalgte fra medlemmene, og personer som innehar verv valgt av Norsk studentorganisasjon.

Kandidater til tillitsverv i Norsk studentorganisasjon er valgbare det første påfølgende semester etter endt utdanning. Kandidater til suppleringsvalg og gjenvalg er valgbare ett år etter endt utdanning eller tillitsverv i Norsk studentorganisasjon.

Man kan ikke samtidig inneha verv som medlem eller vara i landsstyret, arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen, faste politiske komiteer eller prinsipprogramkomiteen. Ansatte i Norsk studentorganisasjon er ikke valgbare til noe verv i Norsk studentorganisasjon.

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha hatt tillitsverv i arbeidsutvalget i samme år som de velges til kontrollkomiteen.

 • 13.2 Kjønnsmessig representasjon

Alle formelle organer i Norsk studentorganisasjon skal tilstrebe å ha en sammensetning som gjør at ett kjønn ikke blir i sterkt flertall.

 • 13.3 Valgmåte

Ved personvalg benyttes preferansevalg. Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom en eller flere kandidater eller delegater krever det, skal det gjennomføres skriftlig votering.

Retningslinjer for preferansevalg fastsettes av arbeidsutvalget og godkjennes av kontrollkomiteen. En enstemmig kontrollkomite kan kreve at retningslinjer for preferansevalg behandles av landsstyret.

 • 13.4 Stemmelikhet

Ved stemmelikhet i valg med flere enn to personer, gjelder retningslinjer for preferansevalg. Ved stemmelikhet i valg med to kandidater til en plass, skal det foretas omvalg. Dersom det fortsatt er stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling stående. Der det ikke foreligger en innstilling skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom kandidatene i dette tilfellet.

 • 13.5 Valgperiode

Med mindre annet er spesifisert har alle komiteer og utvalg en funksjonstid fra 01.07 inneværende år til 30.06 påfølgende år.

 • 13.6 Suppleringsvalg

Landsstyret kan supplere valg gjort av landsmøtet. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort av landsstyret.

 • 13.6.1 Supplering til arbeidsutvalget

Dersom et medlem trekker seg i perioden, skal en supplere i henhold til § 13.6.

Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt. Landsstyret skal da supplere arbeidsutvalget med leder.

 • 13.6.2 Supplering til politiske komiteer

Dersom et medlem trekker seg i perioden rykker høyeste prioriterte vara opp som fast medlem jf.

 • 7.2. Dersom leder fratrer sitt verv trer den politiske komiteens nestleder inn i rollen som fungerende leder av komiteen frem til ny leder er valgt.
 • 13.7 Regulering av valg som gjennomføres på landsmøtet
 • 13.7.1 Landsstyret
  Medlemmene velger selv sin representant med tilhørende varaer.

Nye medlemmer som blir godkjent av landsstyret har rett til å sende en observatør til landsstyret, med tale- og forslagsrett.

 • 13.7.2 Arbeidsutvalget

Medlemmene i arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon velges til bestemte verv. Leder velges først, deretter velges de øvrige medlemmene av arbeidsutvalget samtidig.

Kandidater kan stille i flere valg. Dersom en kandidat oppnår valgtallet i flere valg vil kandidaten velges til vervet der kandidaten oppnådde høyest stemmetall.

Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel  6.

 • 13.7.3 Politiske komiteer

Medlemmene til hver av de politiske komiteene velges samlet. Øvrige bestemmelser vedrørende politiske komiteer er regulert i kapittel 7.

Det velges tre varamedlemmer til hver komite.

 • 13.7.4 Kontrollkomiteen

Hvert år velges to medlemmer av komiteen, disse har virketid i to år. Øvrige bestemmelser vedrørende kontrollkomiteen er regulert i kapittel 9.

 • 13.7.5 Valgkomiteen

Leder av valgkomiteen velges separat, øvrige medlemmer av komiteen velges samlet. Øvrige bestemmelser vedrørende valgkomiteen er regulert i kapittel 10.

 • 13.7.6 Prinsipprogramkomiteen

Leder av prinsipprogramkomiteen velges separat, øvrige medlemmer velges samlet. Valg gjennomføres hvert tredje år, året før prinsipprogrammet skal behandles ordinært av landsmøtet.

Øvrige bestemmelser vedrørende prinsipprogramkomiteen er regulert i §11.1.

 • 13.8 Regulering av valg som gjennomføres på landsstyremøter
 • 13.8.1 Fagstrategiske enheter

Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet. Antallet representanter i hver enhet er regulert av UHR sine retningslinjer for strategiske enheter. I tillegg til medlemmene skal hver fagstrategisk enhet ha to varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Øvrige bestemmelser vedrørende studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene er regulert i kapittel 8.

KAPITTEL 14 VOTERINGER

 • 14.1 Definisjoner

Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.

Absolutt flertall er oppnådd når forslaget får mer enn 50 % av totalt antall stemmer på møtet.

Kvalifisert flertall er oppnådd når forslaget får minst 2/3 av totalt antall stemmer på møtet.

3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når forslaget får minst 3/4 av totalt antall stemmer på møtet.

 • 14.2 Voteringer

Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.

 • 14.3 Beslutningsdyktighet

Landsmøtet er beslutningsdyktige når minst 60 % av de valgte delegatene er til stede.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert.

KAPITTEL 15 ØKONOMI

 • 15.1 Regnskap

Norsk studentorganisasjons regnskapsår følger kalenderåret.

Kontrollkomiteen fremlegger sin innstilling på avsluttet og revidert regnskap for de foregående kalenderår til godkjenning på det ordinære landsmøtet. Regnskapet revideres av autorisert revisor.

 • 15.2 Budsjett

Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår. Landsstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.

Landsstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres.

 • 15.3 Miljø- og økonomireglement

Miljø- og økonomireglementet og tilhørende retningslinjer setter økonomiske standarder og retninger for organisasjonen.

 • 15.4 Låneopptak

Landsmøtet og landsstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av Norsk studentorganisasjon.

KAPITTEL 16 GENERELLE BESTEMMELSER

 • 16.1 Sammenslåing

Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å slå sammen Norsk studentorganisasjon med en annen studentorganisasjon som har tilsvarende formål.

 • 16.2 Oppløsning

Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta at Norsk studentorganisasjon oppløses. Forslag til oppløsning må meldes inn til Norsk studentorganisasjons arbeidsutvalg senest 9 uker før landsmøtet.

Ved oppløsning skal NSOs resterende midler etter avvikling utbetales til medlemslagene. Studenttallet skal legges til grunn for hvor mye hvert medlemslag får tilbake.

 • 16.3 Vedtektsendringer

Vedtektene behandles på landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer.

Alle med forslagsrett på landsmøtet i henhold til § 4.5 samt ledere fra medlemmene har rett til å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag til endringer må være arbeidsutvalget i hende 6 uker før begynnelsen av landsmøtet. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelig innkalling.

Landsstyret skal gi en innstilling til innkomne endringsforslag til landsmøtet, og kan om nødvendig fremme omforente forslag.

Vedtektsendringer fattes med kvalifisert flertall.

Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre landsmøtet med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.

 • 16.4 Mistillit

Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen, eller av medlemmene.

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges arbeidsutvalget. Sakspapirer i mistillitsaker er unntatt offentligheten.

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt på landsmøtet eller av landsstyret behandles av landsstyret og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken fram for landsstyret. Dersom forslaget gjelder et arbeidsutvalgsmedlem, skal kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge fram saken for landsstyret.

Sakens dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til landsstyrets medlemmer. Møtet skal som hovedregel lukkes under behandling av saker om mistillit, men kan kreves åpnet dersom den saken gjelder krever dette. Krav om åpning av møtet kan overprøves av landsstyret med 3/4 flertall. Den saken gjelder, har rett til å forklare seg overfor landsstyret før beslutning fattes.

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av andre valgforsamlinger enn landsmøtet eller landsstyret behandles av de respektive valgforsamlingene og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken fram for valgforsamlingen. Den saken gjelder, har rett til å forklare seg overfor valgforsamlingen før beslutning fattes.

 • 16.5 Disiplinærtiltak

Brudd på NSOs etiske retningslinjer medfører sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad.

 • 16.6 Habilitet

Enhver som deltar i behandlingen av en sak i arbeidsutvalget, landsstyret, sekretariatet eller andre organer i NSO skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.

Det er opp til enkeltpersoner selv å melde seg inhabil før saken starter. Institusjonstilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet.

Blant annet må en person ikke delta i behandling eller avgjørelsen av spørsmål

a) Når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet, i et kjæresteforhold, romantisk/seksuell relasjon og/eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 • 16.7 Lukking av møter

Alle organer kan, med kvalifisert flertall, lukke møtet i enkeltsaker. Et lukket møte består av de respektive delegatene, men disse kan, med kvalifisert flertall, vedta å invitere inn andre.

Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas med kun personer med møterett til stedet. Debatten om lukking av møte og det lukkede møtet ledes av den valgte møteledelsen, med mindre deltagerne aktivt vedtar noe annet.  Dersom et lukket møte skal fatte vedtak må kontrollkomiteen være til stede for å kontrollere beslutningsdyktigheten.

Download Vedtekter_-_oppdatert_etter_LM13_4.pdf