Hvem er hvem i universitets- og høyskolesektoren

NSO samarbeider med mange ulike organisasjoner og organer i universitets- og høyskolesektoren. Dette er noen av dem.

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet er et samarbeidsorgan for norske universiteter og høyskoler. Studentene er representert i UHR sin styrer, utvalg og råd, inkludert samtlige fagstrategiske enheter og fagorganer.

Kunnskapsdepartementet (KD)

Kunnskapsdepartementet er den øverste politiske myndigheten innen høyere utdanning og forskning i Norge.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

NOKUT godkjenner og evaluerer høyere utdanning i Norge og utdanning tatt i utlandet, og fastsetter kvalitetskriterier og forskrifter som skal brukes lokalt ved universtitetene og høyskolene. Studentene er representert i alle NOKUTs råd og utvalg.

Norges forskningsråd (NFR)

Norges forskningsråd arbeider for å utvikle strategier og tildelingskriterier til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur.

Statens Lånekasse

Lånekassen tildeler utdanningsstøtte. Studentene er representert i Lånekassens styre.

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)

Unit har ansvaret for nasjonal samordning og administrasjon av brukerorienterte digitale fellestjenester (IKT) i universitets- og høyskolesektoren. Direktoratet er en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av Uninett.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

Diku skal fremme kvalitet ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger, samt styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnutdannelsen. Diku er er sammenslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Studentene er representert i styret til Diku.

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

ANSA er en interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet. Samarbeidspartner med NSO.

International Students’ Union (ISU)

ISU er en interesseorganisasjon for internasjonale studenter i Norge. Samarbeidspartner med NSO.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no