Du er her: Student.no > Revidering av UH-loven > Arbeidet med revideringen

Arbeidet med revideringen

Arbeidet med revidering av UH-loven

Regjeringen eller et departement kan nedsette et utvalg og arbeidsgrupper som skal utrede og gjøre rede for ulike forhold i samfunnet. Deres utredning kan enten komme som en NOU (Norges offentlige utredninger), eller som en rapport. En NOU eller en rapport inneholder ofte forslag til tiltak eller endringer.

I juni 2018 satte Kunnskapsdepartementet ned et utvalg som skulle gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd. Dette utvalget kjenner vi som universitets- og høgskolelovutvalget, eller Aune-utvalget. Deres mandat går ut på å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høgskolene, og for studenter og ansatte. I tillegg skal de gjennomgå strukturen og språket i dagens regelverk. Utvalget skal foreslå ny lov for universiteter og høgskoler, endringer i forskriftene med hjemmel i universitets- og høgskoleloven, og endringer i studentsamskipnadsloven og -forskriften.

Utvalget har i sin prosess har flere utvalgsmøter, der utvalget selv har diskutert ulike saker og innspill. I tillegg har de avholdt mange innspillsmøter med flere aktører, blant annet studentene i mars 2019. Det har også vært mulig å komme med innspill til utvalget direkte på deres nettside.

NSO fikk i juni 2018 gleden av å oppnevne ett medlem til utvalget. Sofie Carlsen Bergstrøm, tidligere fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO, ble oppnevnt og har sittet i utvalget. Sammen med en studentrepresentant har utvalget bestått av flere medlemmer fra sektoren, i tillegg til jurister og samfunnsvitere med bred kunnskap og lang erfaring.

Utvalget overbragte sin utredning til statsråd Henrik Asheim torsdag 13. februar 2020.

NSO sendte inn sitt høringssvar til Aune-utvalgets NOU den 4. juni 2020.

Fredag 26. mars 2021 la regjeringen frem forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven. Disse kom i en samleproposisjon, Prop. 111L (2020-2021). Proposisjonen inneholdt blant annet endringer for styrking av studentenes rettigheter.