Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > NSOs statsbudsjettarbeid

NSOs statsbudsjettarbeid

Budsjettarbeidet er en langsiktig prosess, og allerede før budsjettet for påfølgende år er bestemt av Stortinget, vedtar NSO sine budsjettprioriteringer for året etter der igjen. Dette pleier å skje på vårt siste sentralstyremøte før jul.

De siste årene har NSO valgt å holde seg til maks tre hovedprioriteringer

Dette gjør NSO for at studentene skal være en klar og tydelig stemme i budsjettkampen. Vi vil at politikerne skal skjønne hva studentene selv ønsker at de skal sette fokus på. De senere årene har studentorganisasjonene også beholdt samme krav over flere år, for eksempel studentboliger og 11 måneders studiestøtte. Dette gjør vi fordi det kan ta lang tid å få gjennomslag for et krav, og fordi mange av kravene våre krever en langsiktig prioritering fra regjeringen.

Hvem snakker vi med?

I tillegg til å bruke media aktivt, er NSO i dialog med svært mange for å fronte studentenes krav og prioriteringer til budsjettet. Vi snakker både med regjeringsapparatet, samtlige stortingspartier og sektoren. Vi har møter med Kunnskapsministeren, finansdepartementet og andre relevante departement, alle partiene som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Finanskomiteen på Stortinget, partikontorene, samtlige ungdomspartier, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt en rekke andre aktører og samarbeidspartnere i sektoren. Vi er like opptatt av å snakke med opposisjon som posisjon.

NSO starter tidlig med vårt arbeid opp mot statsbudsjettet

Vi vedtok våre prioriteringer i november i fjor og startet med å jobbe for at studentenes saker skulle bli lagt inn i budsjettforslaget allerede  på den første budsjettkonferansen i mars. Da det er en mindretallsregjering er det ennå viktigere for oss at alle de politiske partiene på Stortinget er godt kjent med NSOs krav. Regjeringen har en avtale med KrF og skal i henhold til denne først søke å få flertall for budsjettet med disse. Dette betyr at det vil være muligheter for gjennomslag også etter at budsjettet er fremlagt, noe det i liten grad var under flertallsregjeringene vi har hatt de siste årene.

Høringer

Etter at regjeringen har framlagt sitt forslag til budsjett avholder de ulike stortingskomiteene høringer. NSO ber om å få møte i høring hos Finanskomiteen og i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dette vil sannsynligvis foregå i løpet av oktober. Tidspunkter legges ut så snart som vi får dem.

Slik fungerer NSOs tallanalyse

NSOs tallanalyse er gjort ved å sammenligne forslaget for statsbudsjettet for 2020 med vedtatt og revidert budsjett for inneværende år, justert for lønns- og prisvekst. Nominell endring er uten justering for pris- og lønnsvekst, mens reell endring er justert for dette.

Budsjettallet som brukes for inneværende år er vedtatt statsbudsjett 2019 (blå bok) og eventuelle endringer i revidert budsjett.

Justeringen for lønns- og prisvekst er gjort ved å ta høyde for endring i KPI fra august 2018 til august 2019 på 3,4 prosent. For lønnsvekst har vi brukt endring i månedslønn fra 2016 til 2017, da tall for endring fra 2017 til 2018 ikke er tilgjengelige enda. Her er endringen på 2,3. Vi har brukt et gjennomsnitt av disse to på 2,85 prosent. Tallene er hentet fra SSB.

I oversikten over tildelinger til institusjonene er forslaget for 2019 sammenlignet med Orientering om statsbudsjettet 2018 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget.