Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2021 > Statsbudsjett 2021: Høyere utdanning

Statsbudsjett 2021: Høyere utdanning

Erasmus +

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.50
Kapittel: 252 – EUs utdannings og ungdomsprogram
Post: 74 – Tilskudd
2021 Beløp 827 055 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 656 136 000
+ / - 170 919 000 26,05 23,91

Forklaring:

Regjeringen legger seg på samme linje som Europakommisjonens budsjettforslag krever for å være med i neste programperiode i Erasmus+. Erasmus + er et utvekslingsprogram for studenter, forskere og ungdom innen EU og EØS-området.

Kommentar:

Det er bare rett og rimelig at man fra regjeringen sin side ønsker å følge opp Erasmus+, også i den nye programperioden. NSO er selvfølgelig for norsk deltagelse, og ser på Erasmus+ som ett av de beste tiltakene for internasjonalisering av utdanning. I teksten kommer det frem at man venter på vedtatt budsjett i EU, vi håper naturligvis at de støtter Erasmus+ uansett. Man kunne selvfølgelig ønsket seg at det totale budsjettforslaget fra Europakommisjonen var enda høyere, men der kom nok pandemien på et ugunstig tidspunkt.

Diku

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 272 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
Post: 50 – Verksemdskostnader, 51 – tiltak for internasjonalisering, 52 – tiltak for høgare utdanning
2021 Beløp 676 869 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 601 000 000
+ / - 75 869 000 12,62 10,71

Forklaring:

Dette er årets bevilgning til DIKU. Til forskjell fra i fjor er bevilgningen delt i tre poster, virksomhetskostnader, tiltak for internasjonalisering, og tiltak for høyere utdanning.

I denne posten ligger blant annet 45,7 millioner ekstra til fleksible studietilbud, og en økning på 30 millioner for å styrke koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Den totalen rammen øker med 75 869 000.

Kommentar:

NSOs vurdering til dette forslaget er positivt. DIKUs virke går ut på å øke kvalitet og internasjonalisering av utdanning. Vi forventer at universiteter og høyskoler benytter seg av de mulighetene som ligger til å satse på kvalitetsutvikling i en krevende tid. Det er viktig å være oppmerksom på at økningen i denne posten blant annet inkluderer overføringer fra andre poster.

Statlige universiteter og høyskoler

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260 – Universiteter og høyskoler
Post: 50 – Statlige universiteter og høyskoler
2021 Beløp 38 845 890 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 37 217 256 000
+ / - 1 628 634 000 4,38 2,60

Forklaring:

Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,2 %. Det er også lagt til grunn en reduksjon som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) på 0,5 %.

Regjeringen fortsetter å følge opp målene og de langsiktige prioriteringene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Regjeringen foreslår 339 mill. kroner til oppfølging av de tre opptrappingsplanene Teknologiløft, FOU for fornying og omstilling, og Kvalitet i høyere utdanning.

Regjeringen foreslår å videreføre midler til studieplasser, og trappe opp midler for opptak av nye kull. Det innebærer en økning i bevilgningen på 659,5 mill.

Regjeringen bevilger 4 mill. til å styrke arbeidet med norsk fagspråk.

Kommentar:

NSO er glade for å se at den reelle endringen er positiv. Spesielt i år, etter koronapandemien, er det viktig at vi ser en fortsatt satsning på høyere utdanning og kompetanse.

Samtidig mener NSO at det er skuffende at Regjeringen opprettholder ABE-kuttene på 0,5%. NSO er svært bekymret for at ABE-kuttene vil gå på bekostning av studentene og kvaliteten i utdanningen.

NSO skulle ønske at Regjeringen bevilget enda mer midler til å følge opp målene og de langsiktige prioriteringene i Meld. St. 4 (2018-2019), Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

NSO er skuffet over at Regjeringen fortsetter å bevilge midler til å opprette nye studieplasser, uten at det følger med midler som er øremerkede til bedring av studentenes læringsmiljø, og styrking av veiledning og oppfølging av studentene.

NSO er svært glade for å se at Regjeringen bevilger midler til å styrke arbeidet med norsk fagspråk.

Private høyskoler

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260 – Universiteter og høyskoler
Post: 70 – Private høyskoler
2021 Beløp 1 903 015 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 1 686 038 000
+ / - 216 977 000 12,87 10,95

Forklaring:

Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,2 %. Det er også lagt til grunn en reduksjon som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) på 0,5 %.

Kommentar:

NSO er svært glade for å se at bevilgningen til private høyskoler har økt.

Tiltak for livslang læring

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.50
Kapittel: 258 – Tiltak for livslang læring
Post: 21 – Spesielle driftsutgifter
2021 Beløp 159 940 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 460 876 000
+ / - -300 963 000 -65,30 -65,89

Forklaring:

Bevilgningen finansierer tiltak innenfor kompetansepolitikken og voksenopplæring. Den største delen av bevilgningen tildeles Kompetanse Norge. Bevilgningen på posten blir også brukt til drift av tidsavgrenset arbeid i utvalg, departement og direktorat, og til tilskudd til offentlige aktører som blir involverte i kompetansepolitikken og voksenopplæring. Videre kan bevilgningen finansiere flere mindre tiltak innenfor området livslang læring.

Følgende tiltak foreslås finansiert:

 • 15 mill for å utvide forsøket med modulstrukturert opplæring innenfor utvalgte lærefag i fag- og yrkesopplæringen.
 • 42 mill til videreføring av den digitale tjenesten for karriereveiledning, karriereveiledning.no.
 • Departementet vil fortsette å utarbeide en digital kompetanseplattform som skal gjøre det enklere å finne frem til kompetansetilbud.

Kommentar:

NSO er positive tiltakene som er foreslått finansiert, spesielt arbeidet med digital tjeneste for karriereveiledning, og digital kompetanseplattform.

Totalt sett er den reelle endringen en stor nedgang fra 2020. Dette er på grunn av tildelinger gjennom krisepakker som har kommet i forbindelse med koronapandemien, og fordi en del av midlene flyttes over til andre poster under Kompetanse Norge.

Kompetanseprogrammet

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.50
Kapittel: 257 – Kompetanseprogrammet
Post: 70 – Tilskudd, kan overføres
2021 Beløp 376 134 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 172 134 000
+ / - 204 000 000 118,51 114,80

Forklaring:

Regjeringen opprettet i 2020 Kompetanseprogrammet, som samordner virkemidler i kompetansereformen. Partene i arbeidslivet er naturlige og sentrale aktører i videreutviklingen av programmet, sammen med representanter fra utdanningsinstitusjonene. Kompetanse Norge forvalter programmet og fungerer som sekretariat. Programmet kan utvides med tiltak etter behov. Kompetanseprogrammet for 2021 vil ha følgende programområder:

 • Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud
 • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling
 • Utprøvinger av insentivordninger for livslang læring
 • Kompetansepluss

Departementet foreslår å legge ordningen Kompetansepluss inn i Kompetanseprogrammet fra 2021 som et fjerde programområde. Samtidig foreslår departementet at bevilgningene til Kompetanseprogrammet blir samlet på en post.

Kommentar:

NSO er skuffet over å se at utprøvinger av insentivordninger for livslang læring i første omgang kun er tiltenkt som et videreutdanningsstipend for fagarbeidere. NSO skulle gjerne sett at slike insentiver også inkluderte høyere utdanning.

UNIT

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 273 – Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Post: 50
2021 Beløp 213 265 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 164 495 000
+ / - 48 770 000 29,65 27,44

Forklaring:

Tilskudd til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Unit er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med ansvar for nasjonal samordning og forvaltning av IKT i UH-sektoren. I denne posten ligger blant annet arbeid med utvikling av digitale undervisnings- og vurderingsformer.

Kommentar:

NSO er fornøyd med årets tildeling til Unit. Det fokuset statsbudsjettet setter på utdanningsfaglig digital kompetanse er godt, det samme er den nasjonale løsningen for lagring og deling av digitale læringsressurser. Fokuset på delingskultur institusjonene i mellom er vi også fornøyde med.

Driftsutgifter (NOKUT)

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 271 – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Post: 01
2021 Beløp 175 020 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 174 821 000
+ / - 199 000 0,11 -1,59

Forklaring:

Nokut er et faglig uavhengig statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med ansvar for godkjenning av og tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagsoleutdanning.

Mål for 2021

 • Alle utdanningar ved universitet, høgskular og fagskular tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav, og flest mogleg held eit høgt internasjonalt nivå.
 • Universitet, høgskular, fagskular og studentsamskipnader forstår og følger regelverket.
 • Sektoren og samfunnet er godt informerte om kvaliteten ved universitet, høgskular og fagskular.
 • Utanlandsk utdanning og kompetanse kan effektivt takast i bruk i Noreg

Kommentar:

NSOs vurdering er at forslaget til denne posten er ok. Det må likevel presiseres at flere studieplasser gir flere studenter, som igjen betyr at kvaliteten for disse er institusjonenes ansvar – og NOKUT skal følge dette opp. Da må man på sikt tenke mer helhetlig og kanskje øke NOKUTs bevilgning når ansvaret blir større.

Særskilte driftsutgifter

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 275 – Felles tiltak for universiteter og høyskoler
Post: 01
2021 Beløp 177 135 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 176 603 000
+ / - 532 000 0,30 -1,40

Forklaring:

Denne posten omfatter midler til særskilte driftsutgifter, som for eksempel videreføring av tildeling til maritime profesjonsutdanninger, eller tildeling på 2,5 millioner til styrking av kompetanse på i praktisk og estetiske fag i lærerutdanningene.

Kommentar:

NSOs vurdering av denne posten er ok.