Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2021 > Statsbudsjett 2021: Studiestøtte

Statsbudsjett 2021: Studiestøtte

Statens lånekasse for utdanning, andre stipend

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 71 – Andre stipend
2021 Beløp 578 232 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 725 460 000
+ / - −147 228 000 −20,29 −21,65

Forklaring:

Bevilgningen på posten gjelder ulike stipend til dekning av reiser, skolepenger og språkkurs i innland og utland. Posten er justert etter konsumprisindeksen og lønnsveksten.

Kommentar:

Det kommer snart en stortingsmelding om studentmobilitet, og det er da rart at regjeringen legger opp til kutt i støtte til utveksling. I dag får studenter et resiesipend på 35% for reiser til utlandet utenfor Norden. Det ligger inne en innsparing på 16,5 millionar ved å redusere stipendandelen til 17,5%. NSO synest det er uheldig å redusere stipendandelen. Dette vil ikke legge opp til en økt utveksling og studentmobilitet, som vi og regjeringen ønsker.

Avsetting til utdanningsstipend

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 50 – Avsetting til utdanningsstipend
2021 Beløp 7 815 409 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 7 343 311 000
+ / - 472 098 000 6,43 4,62

Forklaring:

Studiestøtten. Hele basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån, og inntill 40 pst. Av basisstøtten kan bli konvertert fra lån til stipend når utdanningen er gjennomført. Bevilgningen på post 50 dekker avsetningen til et fond (konverteringsfondet) som Lånekassen trekker midler fra etter hvert som lån blir gjort om til stipend.

Kommentar:

NSO ønsker en opptrapping og en knytting til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden av studiestøtten. Statsbudsjettet legger opp til en prisjustering like over samfunnets prisvekst. Det er bra at regjeringen ønsker å oppretholde en prisjustering, men NSO er kritiske til at man ikke satser på høyere studiestøtte knyttet til grunnbeløpet. SSB viser at høyere kjøpekraft gir bedre gjennomføring på studiene, og økt studiestøtte burde derfor være en prioritet.

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/studentene-tjener-mindre-studerer-de-mer

Statens lånekasse for utdanning, driftsutgifter

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 01 – Driftsutgifter
2021 Beløp 398 943 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 414 877 000
+ / - -15 934 000 -3,84 -5,48

Forklaring:

Lånekassen ligger ganske konstant i driftstilskudd, og det er i tilleggg tolv millioner mer til utvikling av tjenester for saksbehandling for voksne søkere som ligger i en annen post. Det er i tillegg lagt opp til IKT-utvikling i direktoratet.

Kommentar:

Det er viktig at Lånekassen kontinuerlig utvikler de ordningene de tilbyr for å holde seg relevant.

Utdanningsstipend (flyktning, foreldre, sjuke, forsørgjar)

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 70 – Utdanningsstipend (flyktning, foreldre, sjuke, forsørgjar)
2021 Beløp 3 669 245 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 3 552 532 000
+ / - 116 713 000 3,29 1,53

Forklaring:

Bevilgingen på posten gjelder utstyrstipend, grunnstipend og bostipend til elever og lærliger i vanlig videregående opplæring, stipend til søkere i høyere utdanning m.m med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, og flytkningstipend, foreldrestipend, sykestipend og forsørgerstipend for alle grupper.

Kommentar:

NSOs vurdering
Det virker ikke som om det er gjort store endringer i denne posten, og NSO savner en satsning på studenter med barn. Etter Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale i 2019 at man trengte flere barn, burde regjeringen følge opp på det, også ved å gjøre det mulig for studneter å studere med barn.

Økt lån og rentegjeld

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 90 – Økt lån og rentegjeld
2021 Beløp 32 351 302 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 30 728 717 000
+ / - 1 622 585 000 5,28 3,49

Forklaring:

Bevilgningen på posten dekker samlet nye utlån fra Lånekassen 2020, og beregna renter i løpet av året som ikke er betalte ved utgangen av året.

Kommentar:

NSOs vurdering
Det er små justeringer i studiestøtten i årets forslag. Det er spennende å følge med på omstillingen til etter- og videreutdanning hos Lånekassen, og NSO følger med på hvordan disse løsningene blir. I tillegg vil regjeringen gå bort fra en maksgrense for åtte år med studiestøtte, og erstatte den med en studiepoengbasert ordning. Nso vil følge dette nøye.