Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2022 > Statsbudsjett 2022: Forskning

Statsbudsjett 2022: Forskning

Analyse og kunnskapsgrunnlag

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 201– Analyse og kunnskapsgrunnlag
Post: 21- Særskilte driftsutgifter
2022 Beløp 261 361 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 233 782 000
+ / - 27 579 000 11,80 8,67

Forklaring:
Posten finansierer aktiviteter, som forprosjekter, prosjekter og sentere, som styrker analyse og kunnskapsgrunnlaget om de sektorene departementet har ansvaret for.

Mål for 2022
Et godt kunnskapsgrunnlag for utformingen av kunnskaps- og integreringspolitikken.

Budsjettforslag for 2022

Hovedsummen av midlene går til Portefølje for utdanning og kompetanse i Norges forskningsråd. Porteføljen finansierer forskning- og innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren på alle nivå i utdanningsløpet. Tre nye satsningsområder er hovedprosjektet fra Unit, nytt forskningssenter og økning av forskningskompetanse for barnehagelærerutdanningene. Unit har gjort en konseptutredning hvor målet er en infrastruktur for videre bruk av data som gir rask, rimelig og sikker tilgang. Forprosjektet som skal ha oppstart av hovedprosjekt i 2022 og får med det utvidet midler i dette budsjettet på 10 mill. kroner.
Etter oppfølging fra Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, er et ønske å opprette et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering. Senteret opprettes av Statped og får oppstart høsten 2021. Departementet foreslår 6 mill. kroner til Statsped til nytt senter.
For å styrke kunnskapsgrunnlaget for barnehagelærerutdanningene ønskes det at forskningskompetansen økes. Dette skal gjøre at utdanningene skal bli bedre, mer forskningsbasert og det forslås tildeles 6 mill. kroner.

Kommentar:
NSOs vurdering
Det er svært positivt at Departementet både fortsetter tildelingen som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter I utdanningssektoren og satser på nye. Dette er viktige tildelinger som er med på å utvikle forskning og utdannning av høy kvalitet.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 288 – Internasjonale samarbeidstiltak
Post: 73 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
2022 Beløp 3 310 007 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 2 529 593 000
+ / - 780 414 000 30,85 27,19

Forklaring:
Posten finansierer Norges kontingent til deltagelse i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont Europa (2021–27), og midlene til EUs tiltakspakke for gjenoppbygging etter covid-19-pandemien, «Next Generation EU», som blir kanaliserte gjennom Horisont Europa. I tillegg dekker posten etterbetalinger for Horisont 2020 (2014–20).

Mål for 2022

Målet med tildelingen er høy kvalitet i norsk forsking og flere fremragende og innovative miljø, øke verdiskaping, styrkt konkurranse- og innovasjonsevne og bidrag til omstilling, at Norge kan håndtere store samfunnsutfordringer bedre, bidra til bærekraftsmålene og en bærekraftig samfunnsutvikling, utvikling av forskings- og innovasjonspolitikken og til nye samarbeidsmønster på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Budsjettforslag for 2022

Tildelingen for Norges bidrag i 2022 er basert på Europakommisjonens langtidsbudsjett for 2021–27 og dekker i tillegg midlene til EUs tiltakspakke for oppbygging etter covid-19-
pandemien, «Next Generation EU» (NGEU), som blir kanaliserte gjennom rammeprogrammet.
Selv om programperioden til Horisont 2020 vart avslutta i 2020, vil utbetalingene fra programma
bli fasa ut over flere år. Det betyr at Norge må betale bidrag til Horisont 2020 samstundes med bidrag til Horisont Europa.

Kommentar:
NSOs vurdering
NSO er positive til Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, fra 2021 til 2027. For å løse samfunnsutfordringer er norske forskningsmiljøer avhengig av å delta i de globale kunnskaps- og forskningsmiljøene. Dette forutsetter mer samarbeid i forskergrupper og forskningsprosjekt på tvers av landegrenser.

Forskningsinfrastruktur av nasjonale strategisk interesse

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 285– Norges forskningsråd
Post: 54- Forskningsinfrastruktur av nasjonale strategisk interesse
2022 Beløp 765 607 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 784 695 000
+ / - -19 088 000 -2,43 -5,16

Forklaring:
Mål for 2022
Relevant og oppdatert forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse som understøtter forsking av høy kvalitet for et innovativt og bærekraftig samfunn.

Budsjettforslag for 2022
Hovedsummen av midlene skal gå til å finansiere Forskingsrådets ordning Nasjonal satsing på infrastruktur. I tillegg skal løyvinga finansiere følgende særskilte formål:
– norsk bidrag til de internasjonale infrastrukturprosjekta CESSDA ERIC, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System og European Spallation Source
– basisløyvinga til Uninett Sigma2 AS. Kunnskapsdepartementet foreslår at denne blir videreført i 2022.
Posten reduseres med 20,3 millioner for å frigi midler til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet i høyere utdanning.

Kommentar:
NSOs vurdering
Departementet ønsker å redusere posten for å frigi midler til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet I høyere utdanning. Vi er selvfølgelig positive til at mer midler tildeles kvaliteten I høyere utdanning, men setter spørsmålstegn til hvor de hentes fra. Det er viktig at midler forskningsinfrastruktur ikke går ut over finansiering av forskning.

Sektoroverskridende og strategiske satsinger

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 285– Norges forskningsråd
Post: 53- Sektoroverskridende og strategiske satsinger
2022 Beløp 1 885 508 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 1 885 791 000
+ / - -283 000 -0,02 -2,81

Forklaring:
Mål for 2022

Sektoroverskridende forsking av høy kvalitet og forsking med høg relevans som bidrar til å følge opp prioriteringene i langtidsplanen og til å gjennomføre langsiktige endringer i forskingssystemet.

Budsjettforslag for 2022

Hovedprinsippene i denne posten er at midlene skal gå til samsvar med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, mobiliserende langsiktige endringer i forskningssystemet som gir mer fleksibilitet og støtte og bygge opp forskning av høy vitenskapelig kvalitet og forskning med høy relevans.
Norges forskingsråd skal i 2022 videreføre prosessen med utviklinga av blant annet FORNY-programmet. Målet er å øke kommersialisering fra forsking ved at forskingsresultat i større grad gir nye produkt og tjenester og øke verdiskaping. Departementet foreslår å videreføre tildelingen til stimuleringsordningene for å øke norsk deltaking i Horisont Europa. Midlene går til ei rekke tiltak i Norges forskingsråd og i Innovasjon Norge, blant annet prosjektetableringstøtte
og stimuleringsmidla for instituttsektoren, STIM-EU.
Regjeringa foreslår å samle virkemidlene for etablererer i Innovasjon Norge. Derfor foreslår Departementet å rammeoverføre 9 mill. kroner til Innovasjon Norge, i tillegg til 26,6 mill. kroner for å finansiere arbeid med mobilisering til god norsk deltaking i Horisont Europa.
Departementet foreslår å redusere tildelingen med 16,4 mill. kroner for å frigjøre midler til andre formål, til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet i høyere utdanning.

Kommentar:
NSOs vurdering
Det er positivt at Departementet foreslår å følge opp prioriteringene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i budsjettet og ønsker å øke norsk deltagelse i Horisont Europa.
Departementet ønsker å redusere posten for å frigi midler til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet I høyere utdanning. Vi er selvfølgelig positive til at mer midler tildeles kvaliteten I høyere utdanning, men setter spørsmålstegn til hvor de hentes fra. Det er viktig at midler til sektoroverskridende forskning ikke går ut over finansiering av forskning.

Langsiktig, grunnleggende forskning

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 285– Norges forskningsråd
Post: 52- Langsiktig, grunnleggende forskning
2022 Beløp 1 708 476 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 1 756 471 000
+ / - -47 995 000 -2,73 -5,46

Forklaring:
Mål for 2022
Langsiktig, grunnleggende forsking av høy kvalitet, uavhengig av fagområde.

Budsjettsforslag for 2022
Hovedsummen av midlene går til å finansiere forskning som ikke er øremerket særskilte tema eller formål, bidra til å bedre den vitenskapelige kvaliteten i forskningsmiljø eller et område og bidra til å utvikle fagmiljø av fremragende kvalitet.
Kunnskapsdepartementet har bestemt at Statistisk sentralbyrå, SSB, skal overta ansvaret for FoU-statistikken. Departementet foreslår derfor å overføre 11,5 mill. kroner til Finansdepartementet som skal gå til SSB.
Departementet foreslår å redusere tildelingen med 45,5 mill. kroner for å frigjøre midler til andre formål, til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet i høyere utdanning.

Kommentar:
NSOs vurdering
Det er positivt at forskning som ikke er øremerket særskilte tema og formal, men som bidrar til kvaliteten I forskningsmiljø eller område, eller som bidrar til å utvikle fagmiljø av fremragende kvalitet blir finansiert.
Departementet ønsker å redusere posten for å frigi midler til blant annet opptrappingsplanen Kvalitet I høyere utdanning. Vi er selvfølgelig positive til at mer midler tildeles kvaliteten I høyere utdanning, men setter spørsmålstegn til hvor de hentes fra. Det er viktig at midler til kvaliteten I høyere utdanning ikke går ut over finansiering av forskning.