Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2022 > Statsbudsjett 2022: Høyere utdanning

Statsbudsjett 2022: Høyere utdanning

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

Departement KD
Tema: Høgare utdanning
Programkategori: 07.60 Høgare utdanning og forsking
Kapittel: 271– Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)
Post: 1-Driftsutgifter
2022 Beløp 167 683 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 170 451 000
+ / - -2 768 000 -1,62 -4,38

Forklaring:
NOKUT behandlar søknader om akkreditering av universitets-, høgskule- og fagskuleutdanningar. Dei har også tilsyn for kvalitetssikringssystem. NOKUT godkjenne også utdanning for menneske med utanlandsk utdanning.

Departementet foreslår å løyve 167,7 mill. kroner på posten. Løyvinga på posten er redusert med 3,4 mill. kroner som følge av at forventa pensjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive arbeidsgivaravgift av dette, tilsvarande er redusert, jf. omtale under hovudinnleiinga punkt 1.3. Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere løyvinga til NOKUT med 3,1 mill. kroner som ein økonomisk gevinst av omorganiseringa av den sentrale forvaltninga under Kunnskapsdepartementet i 2018, jf. Innst. 400 S (2017–2018) og Prop. 85 S (2017– 2018).

Kommentar:
NSOs vurdering: Sjølv om det er eit kutt så er det fordi deler av NOKUT har blitt ein del av HK-Dir, og må sjåast i samanheng med det.

Statlege universitet og høgskular

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260 – Universitet og høgskular
Post: 50 – Statlege universitet og høgskular
2022 Beløp 39 396 635 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 38 937 991 000
+ / - 458 644 000 1,18 -1,66

Forklaring:
Det er lagt til grunn en prisjustering på 2,6 % og en reduksjon på 0,5 % som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). I tillegg kommer en reduksjon på 33,4 millioner kroner for å finne rom til andre satsninger og en reduksjon på 1,1 milliarder kroner som følge av forventet pensjonspremie til Statens pensjonskasse, inkludert arbeidsgiveravgift og en reduksjon på 74 millioner kroner som følge av at regjeringen har vurdert at pandemien har gitt staten mulighet til å redusere reiseomfanget på kort og lang sikt.

Det budsjetteres med en økning på 435,7 millioner kroner for den resultatbaserte uttellingen. 402,8 millioner kroner er foreslått til å videreføre og trappe opp opptak av nye kull for studieplasser som Stortinget bevilget midler til i budsjettene for 2016-2020. I tillegg foreslås det å videreføre midler slik at kullene tatt opp i 2020 og 2021 får fullført studieløpene sine, og det foreslås å videreføre midler til 4 000 studieplasser, slik at universitetene og høyskolene kan ta opp et nytt kull i 2022.

Det foreslås 86,8 millioner kroner totalt til de institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

Kommentar:
Den negative reelle endringen skyldes i stor grad endringer i pensjonspremie og arbeidsgiverafgift. Samtidig er NSO bekymret for at de fortsatte ABE-kuttene vil gå på bekostning av studentene og kvaliteten i utdanningen.

De siste årene har det vært en rekordstor økning i antall nye studieplasser uten at det har kommet midler til bedring av studentenes læringsmiljø og styrking av veiledning og oppfølging. Disse midlene er heller ikke med i årets budsjett. NSO savner friske midler til ordningen med to sensorer for å sikre studentene den vurderingne de har krav på uten at dette skal gå på bekostning av andre oppgaver institusjonene har.

NSO håper universitetene og høyskolene reduserer sin reisevirksomhet og bidrar til å nå klimamålene.

Private høyskoler

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260 – Universitet og høgskular
Post: 70 – Private høyskoler
2022 Beløp 2 078 282 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 1 937 329 000
+ / - 140 953 000 7,28 4,27

Forklaring:
Det er lagt til grunn en prisjustering på 2,6 % og en reduksjon som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) på 0,5 %.

Regjeringens forslag omfatter en reduksjon på 1,6 millioner kroner for å finne rom for andre satsninger over Kunnskapsdepartements budsjett. Økning i den resultatbaserte delen av budsjettet øker med 74 millioner kroner. Videreføring og opptrapping av opptak av nye kull for studieplasser som Stortinget har bevilget midler til i budsjettene for 2016-2020 utgjør 61 millioner kroner.

De økte bevilgningene til institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanning er 4,6 millioner kroner til private høyskoler.

Kommentar:
NSO er positiv til at bevilgningene til de private høyskolene øker. Samtidig som NSO også her er bekymret for konsekvense av ABE-kuttene og at økningen i antall studieplasser ikke ses i sammenheng med midler til studentenes læringsmiljø.