Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2022 > Statsbudsjett 2022: Studiestøtte

Statsbudsjett 2022: Studiestøtte

Avsetting til utdanningsstipend

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 50 – Avsetting til utdanningsstipend
2022 Beløp 8 345 502 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 7 815 409 000
+ / - 530 093 000 6,78 3,39

Forklaring:
Denne posten omfatter studiestøtten som utbetales gjennom Lånekassen. Hele basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån, og inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli konvertert fra lån til stipend når utdanningen er gjennomført. Bevilgningen på post 50 dekker avsetningen til et fond (konverteringsfondet) som Lånekassen trekker midler fra etter hvert som lån blir gjort om til stipend. Det er lagt opp til en prisjustering av studiestøtten i 2022, i samsvar med den generelle prisøkningen.

Kommentar:
NSO mener at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Statsbudsjettet legger opp til en prisjustering av studiestøtten i tråd med prisutviklingen i samfunnet, noe som ikke er godt nok. Vi er kritiske til at regjeringen ikke viderefører satsningen på å bedre studentenes økonomiske situasjon ved å øke studiesøtten over lønnsveksten eller knytte den til grunnbeløpet. SSB viser at studentene studerer bedre om de tjener mindre penger på deltidsjobben*, og økt studiestøtte burde derfor vært en prioritet fra regjeringen.
*https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/studentene-tjener-mindre-studerer-de-mer

Utdanningsstipend (flyktning, foreldre, sjuke, forsørgjar)

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 70 – Utdanningsstipend (flyktning, foreldre, sjuke, forsørgjar)
2022 Beløp 3 743 822 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 3 669 245 000
+ / - 74 577 000 2,03 -0,82

Forklaring:
Bevilgingen på posten gjelder utstyrsstipend, grunnstipend og bostipend til elever og lærlinger i vanlig videregående opplæring, stipend til søkere i høyere utdanning m.m med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, og flyktningstipend, foreldrestipend, sykestipend og forsørgerstipend for alle grupper.

Kommentar:
Det er ikke gjort en stor endring i denne posten, og NSO savner en satsning på studenter med barn. Statsminister Erna Solberg sa sin nyttårstale i 2019 at flere studenter burde få barn under studietiden. Er dette et ønske for regjeringen burde de følge opp og gjøre det mulig for studenter med barn å studere, gjennom en økt studiestøtte.

Statens lånekasse for utdanning, andre stipend

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 71 – Andre stipend
2022 Beløp 660 491 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 578 232 000
+ / - 82 259 000 14,23 11,03

Forklaring:
Bevilgningen på posten gjelder ulike stipend til dekning av reiser, skolepenger og språkkurs i innland og utland. Posten er justert etter konsumprisindeksen og lønnsveksten.

Kommentar:
Posten oppjusteres noe, men er fortsatt et godt stykke fra nivået den var på i 2020. Regjeringen har satset på studentmobilitet, og da forventer NSO at det også prioriteres penger til dette. NSO er negative til at det kun innføres et ekstrastipend for studenter som reiser på utveksling til Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Sør-Korea. Studentmobilitet til andre land er også viktig, NSO er kritske til at det ekstra stipendet finansieres gjennom å kutte i antallet universiteter som kvalifiserer til utvidet stipend.

Auka lån og rentegjeld

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 90 – Auka lån og rentegjeld
2022 Beløp 34 950 339 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 32 351 302 000
+ / - 2 599 037 000 8,03 5,01

Forklaring:
Bevilgningen på posten dekker samlet nye utlån fra Lånekassen 2021, og beregnede renter i løpet av året som ikke er betalte ved utgangen av året.

Kommentar:
Det er små justeringer i studiestøtten i årets forslag. Det er spennende å følge med på den videre omstilling til mer etter- og videreutdannings hos Lånekassen, og NSO følger med på hvordan Lånekassen viderutvikler sine tjenester for å treffe den mangfoldige studentmassen.

Statens lånekasse for utdanning, driftsutgifter

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 01 – Driftsutgifter
2022 Beløp 407 272 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 399 680 000
+ / - 7 592 000 1,90 -0,95

Forklaring:
Dette er driftstilskuddet til Lånekassen som skal sørge for at organisasjonen kan driftes i tråd med oppgavene.

Kommentar:
NSO mener det er viktig at Lånekassen kontinuerlig utvikler de ordningene de tilbyr for å holde seg relevante og tilby tjenester av god kvalitet til brukerne.