Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2022 > Statsbudsjett 2022: Studentboliger og velferd

Statsbudsjett 2022: Studentboliger og velferd

Tilskot til bygging av studentbustadar

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Studentvelferd
Post: 75 – Tilskot til bygging av studentbustadar
2022 Beløp 959 158 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 496 207 000
+ / - 462 951 000 93,30 87,89

Forklaring:
Posten inneholder midler som studentsamskipnadene kan søke tilskudd for å bygge nye studentboliger, og utbetaling av tilskudd til pågående byggeprosjekter. I årets statsbudsjett er det foreslått at studentsamskipnadene kan søke om tilskudd til å bygge 1 650 nye studentboliger, noe som er det samme antallet som det ble innvilget tilskudd til i 2021.

I posten er det ikke bare satt av midler til å bygge nye studentboliger, en prisjustering av kostnadsrammene og tilskuddssatsene for studentboliger er også inkludert.

Den nominelle endringen og den reelle endringen samsvarer ikke med den reelle situasjonen, da posten ble redusert fra 803 507 000 i statsbudsjettet for 2021 til 496 207 000 i revidert statsbudsjett for 2021. Bakgrunnen for denne reduksjonen var at studentsamskipnadenes byggeaktivitet ikke samsvarte med det avsatte tilsagnet.

Det avsatte beløpet for 2022 er fordelt på tilskudd til nye studentboliger, og utbetaling av tilskudd til pågående byggeprosjekter.

Kommentar:
I august hvert år står tusenvis av studenter i studentboligkø, og satsningen på nye studentboliger i 2022 vil ikke hjelpe på dette problemet. Studentboliger er et viktig tiltak for å sikre studentene rimelige steder å bo under studietiden. Det mangler 14 342 studentboliger for å nå en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent. Med tilskudd til kun 1 650 nye studentboliger vil det ta over åtte år før vi når dette målet, om studentmassen ikke øker. Vi savner en større satsning på å sikre studentene trygge og rimelige plasser å bo.

NSO er positive til at regjeringen foreslår en prisvekstjustering av kostnadsrammene og tilskuddssatsene for studentboliger. Dette legger til rette for at studentsamskipnadene faktisk kan bygge nye studentboliger. Regjeringen skriver selv at en av hovedårsakene til at studentsamskipnadene har søkt om færre tilskudd er fordi de ikke klarer å bygge, grunnet kommunenes behandlingstid av byggesøknader.

De siste årene har det også blitt rettet et fokus mot å oppgradere gamle studentboliger, for å sikre studentboliger av god kvalitet. NSO er skuffet over at regjeringen ikke setter av penger til oppgradering av gamle studentboliger i statsbudsjettet – nå må studentene ta hele regningen.

Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 10.10
Kapittel: 714 – Folkehelse
Post: 79 – Andre tilskudd – Studenters psykiske helse og rusmiddelbruk
2022 Beløp 21 800 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2021 Beløp 20 900 000
+ / - 900 000 4,31 1,39

Forklaring:
Dette er midler som er satt av til forebyggende arbeid rettet mot studenters psykiske helse og rusmiddelbruk, med formål om å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer knyttet til rusmiddelbruk.

Budsjettposten er en samling av midler satt av til studenter i kap. 765 Psykisk helse, rus og vold under post 73 Utviklingstiltak mv. (15.5 MNOK i 2021) og kap. 714 Folkehelse under post 70 Rusmiddeltiltak mv. (5.4 MNOK i 2021). Midlene er foreslått samlet, prisjustert og videreført.

Kommentar:
Siden 2010 har vi gjennom SHoT-undersøkelsen sett en forverring av studentenes psykiske helse. NSO er positive til at midlene videreføres og at det satses på forebyggende tiltak, men savner en større satsning på å styrke studentenes psykiske helse.