Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2022/2024

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2022/2024

Mangfold Kif CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/wildrose115/

Vil du hjelpe oss å fremme mangfold og likestilling i forskningen?

Frist for å stille: 10. januar 2022

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er opprettet av Kunnskapsdepartementet (KD) for å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold. Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  • Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren.
  • Arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Komiteens formål
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til bedre integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.1 Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer økt kunnskap om hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger. Komiteen skal se norske forhold i en internasjonal kontekst og være en pådriver i det internasjonale arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold.

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Her kan du lese hele mandatet til Kif-komiteen

NSO er bedt om å foreslå 2 studentrepresentanter og 2 vara. Komiteen bør også ha representanter med ulik etnisk bakgrunn. Videre skal likestillings- og diskrimineringslovens krav om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv. følges.

Vervet varer fra og med 15. januar 2022 til og med 31. desember 2024.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: