Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Kvinnelig representant til Landsrådet for Heimevernet for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025

Kvinnelig representant til Landsrådet for Heimevernet for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025

Landsrådet for HeimevernetVær studentenes stemme i Landsrådet for Heimevernet.

Frist for å stille: 1. Desember 2021.

Forsvarslovens § 1, siste ledd: «Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, områdeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med sivilbefolkningen. Kongen kan gi forskrift om virksomheten til rådene, utvalgene og nemndene».

NSO skal foreslå kvinnelig representant. Forsvarsdepartementet oppnevner et medlem og en vara. Valg og oppnevning av medlemmer og varamedlemmer skal følge kravene i likestillingslovens § 13, kjønnsbalanse i offentlige utvalg.

Kvinnelig representant oppnevnes for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Om Heimevernet

Rådsstrukturen i Heimevernet ble opprettet høsten 1945 basert på det sivile motstandsarbeidet under krigen (SIVORG) samt på de viktigste organisasjonene innenfor samfunns-, nærings og beredskapskapsområdet.

Heimevernet ble etablert 6.12 1946 basert på det militære motstandsarbeidet under krigen (MILORG).

Både det militære og sivile motstandsarbeidet ble utviklet i stor grad med forankring i de store organisasjonene.

Norge har allmenn verneplikt som innebærer at norske jenter og gutter innkalles til vernepliktig tjeneste i Forsvaret og Sivilforsvaret for landet. Norge står overfor en stadig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon med økende militær oppbyggende i øst, økende grad av terrortrusler, økende immigrasjon, og også naturkatastrofer og alvorlige ulykker øker i omfang. Landet har en tradisjon for utstrakt frivillig innsats ved større uønskede hendelser. Heimevernet står her i en særstilling med et ben forankret i Forsvaret som en militær organisasjon, samtidig som Heimevernet består av sivilister med familie og jobb, som stiller i uniform med utstyr når alarmen går – med eller uten våpen alt avhengig av oppdraget/hendelsen. Heimevernet bidro under skredulykken i Skedsmo og i forbindelse med coronapandemien. Oppdraget med grensekontroll pågår fortsatt.

Rådsstrukturen er et fora der Heimevernet møter det sivile samfunnet for å etablere og bygge relasjoner med hverandre. Dette kan oppfattes som del av organisasjonenes «samfunnsoppdrag» eller kanskje heller «verneplikt».

Om oppgavene

Landsrådets møter

Landsrådet møter normalt to ganger i året, på våren og på høsten. Hvert møte normalt fra lunsj dag 1 til lunsj dag 2, og avholdes noen ganger i Oslo-området og noen ganger ved en militær garnison. Sjefen for Heimevernet og andre fra Heimevernets ledelse deltar fast, i tillegg til rådets medlemmer og rådets faste generalsekretær.

Godtgjørelse

Medgått møte- og reisetid godtgjøres med NOK 1.381 pr dag, uavhengig av reisens og møtets lengde. Reisegodtgjørelsen er i henhold til for staten billigste reisemåte etter standard satser.

Møteinnhold

For å innfri rådenes oppgave om å sikre samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen vil møtene inneholde orienteringer, føringer, kunnskap og diskusjoner om

  • Status og utvikling i Heimevernet, operativ evne, kommende storøvelser og samarbeid med det sivile samfunn.
  • Orienteringer og føringer fra Forsvarets politiske og militære ledelse.
  • Medlemsorganisasjonene og deres arbeid.
  • Samarbeidende organer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og innenfor respektive distriktsgrenser som Fylkesmannen, kommunene, Politiet, Sivilforsvaret, øvrige deler av Forsvaret osv.
  • I forbindelse med konkrete saker som Heimevernsbudsjettet, større organisatoriske endringer for Heimevernet og lignende kan rådene avgi uttalelser.

Referat fra møtene i Landsrådet og Landsrådets arbeidsutvalg samt eventuelle uttalelser fra Landsrådet sendes Utenriks- og forsvarskomiteen, Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og Sjefen for Heimevernet i tillegg til rådsmedlemmene, varamedlemmene og distriktsrådene.

 

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: