Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Honorert verv som studentsakkyndig til NOKUTs komiteer for periodisk tilsyn

Honorert verv som studentsakkyndig til NOKUTs komiteer for periodisk tilsyn

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT med tilsynet av institusjonenes kvalitetsarbeid!

Frist for å stille: 21. januar 2020.

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i forbindelse med at det skal føres tilsyn av norske utdanningsinstitusjoners systematiske kvalitetsarbeid høsten 2020.

I høst skal det gjennomføres institusjonsbesøk ved Handelshøyskolen BI, Kunsthøgskolen i Oslo,  Norges idrettshøgskole og NLA Høgskolen. Ved NLA skal det også gjennomføres revisjon med institusjonsakkreditering.

Om arbeidet som sakkyndig

Som studentsakkyndig er du med på å vurdere utvalgte krav til kvalitetsarbeidet. Du er del av en komité som sammen gjør vurderingene og produserer en sluttrapport med konklusjon om institusjonens systematiske kvalitetsarbeid er tilfredsstillende, eller om det har enkelte eller vesentlige mangler.

Av hensyn til habilitet kan vedkommende ikke være student ved noen av institusjonenene som skal vurderes.

Arbeidets omfang innebærer normalt én dags sakkyndigseminar (opplæring), én dags arbeidsmøte i forkant av institusjonsbesøket og tre dager satt av til selve institusjonsbesøket, som inkluderer et avsluttende arbeidsmøte i komiteen. I tillegg må det regnes tid til gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra institusjonen, og til utarbeidelse av rapporten.

Honorar og praktiske opplysninger

Arbeidet som sakkyndig honoreres med kr 32 000. NOKUT betaler også reise og eventuell nødvendig overnatting i forbindelse med arbeidet.

NOKUT arrangerer et opplæringsseminar for alle sakkyndige tirsdag 15. september 2020, mer informasjon om dette sendes ut etter oppnevningen.

Det skal oppnevnes én komité for hver av institusjonene som det skal føres tilsyn med, og oppdraget som sakkyndig gjelder kun for tilsyn med én av disse institusjonene sitt kvalitetsarbeid. NOKUT fordeler de sakkyndige i komiteer i forbindelse med oppnevningen.

Her finner du et dokument med fremdriftsplan og mandat for arbeidet.

Oppnevning av studentsakkyndig

NOKUT legger følgende betingelser til grunn for oppnevningene:

  • De studentsakkyndige skal ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i en studentorganisasjon.
  • Studentene må være i et studieløp eller eventuelt i permisjon fra et studieløp.
  • Studenten skal ikke ha noen tilknytning til institusjonen det føres tilsyn med. Det betyr at vedkommende ikke studerer eller har studert ved den aktuelle institusjonen.
  • Studenten kan ikke ha annen formell tilknytning til NOKUT (f. eks. som arbeidssøker, arbeidstaker, representant i NOKUTs styre, e.l.).
  • Studenten må ha anledning til å delta i de aktivitetene som fremgår av fremdriftsplanen, inkludert anslåtte tidspunkter for sakkyndigseminar, arbeidsmøter og institusjonsbesøk.

Videre skal nominasjonen være kjønnsmessig og geografisk balansert.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: