Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant til NOKUTs sakkyndige komiteer

Studentrepresentant til NOKUTs sakkyndige komiteer

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT med å gjennomføre tilsyn.

Frist for å stille: 17. september 2019.

NOKUT vil våren 2020 gjennomføre institusjonsbesøk ved Høgskolen i Molde (HiMolde), Høgskulen i Volda(HVO), Høgskolen i Østfold (HiØ), Høyskolen Kristiania og Samisk høgskole/Sámi allaskuvla.

Om arbeidet som sakkyndig
Komiteene skal på bakgrunn av dokumentasjon fra institusjonen vurdere om kvalitetsarbeidet oppfyller de kravene som stilles til det systematiske kvalitetsarbeidet i lov og forskrift. I tillegg til den skriftlige dokumentasjonen fra institusjonen, skal komiteene gjennomføre intervjuer med personer som har en rolle i institusjonens kvalitetsarbeid. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra institusjonen og utfyllende opplysninger fra institusjonsbesøk, skal de sakkyndige utarbeide en rapport med sine vurderinger og konklusjoner. Komiteen skal komme frem til en begrunnet konklusjon om kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende, eller har enkelte eller vesentlige mangler. Rapporten fra komiteen, og institusjonens uttalelse til rapporten, skal ligge til grunn for NOKUTs styre sitt vedtak i saken.

Arbeidet som sakkyndig honoreres med kr. 32.000,-. NOKUT betaler også reise og eventuell nødvendig overnatting i forbindelse med arbeidet. NOKUT vil arrangere et opplæringsseminar for alle sakkyndige 30. januar 2020, og mer informasjon om dette vil bli sendt ut etter oppnevningen.

Oppnevning av studentsakkyndig
NSO er bedt om å foreslå til sammen 5 aktuelle kandidater som skal inngå som studentsakkyndige i NOKUTs sakkyndige komiteer. Nominasjonen må være kjønnsmessig og geografisk balansert.

Følgende betingelser skal legges til grunn for oppnevningen:

• De studentsakkyndige skal ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i en studentorganisasjon.
• Studentene må være i et studieløp eller eventuelt i permisjon fra et studieløp for å inneha tillitsverv i en studentorganisasjon.
• Studenten skal fortsatt ha status som student på tilsynstidspunktet
• Studenten kan ikke ha noen tilknytning til institusjonen det skal gjennomføres tilsyn med. Det
innebærer også at studenten ikke kan ha studert tidligere ved den aktuelle institusjonen.
• Studenten kan ikke ha noen formell tilknytning til NOKUT (f. eks. som arbeidssøker, arbeidstaker,
representant i NOKUTs styre el.)
• Studenten må ha anledning til å delta i de aktivitetene som fremgår av fremdriftsplanen, inkludert
anslåtte tidspunkter for arbeidsmøter og institusjonsbesøk.

 

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: