Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Diku vurderingskomite studentaktiv læring

Diku vurderingskomite studentaktiv læring

Studentrepresentant til vurderingskomiteen til Program for studentaktiv læring

Ny frist for å stille: 22. Juni 2021

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) trenger 2 studentrepresentanter til vurderingskomiten.

NSO skal foreslå 1 kvinne og 1 mann til komiteen. Hvor Diku oppnevner 1 av disse til fast medlem og 1 til varamedlem.

Vervene er honorert.

Vurderingskomiteens arbeid

Komiteene er sammensatt av relevante fagpersoner med kjennskap til det aktuelle fag eller tema utlysningen omfatter. Alle komiteene skal ha en leder og en studentrepresentant, men kan ha ulikt antall medlemmer.

For alle komiteene gjelder at komitémedlemmene skal vurdere innkomne søknader på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), og gi skriftlige tilbakemeldinger til søkere. Diku vil gi komitémedlemmene opplæring i dette arbeidet. Forventet antall søknader per komitémedlem er anslått i tabellen under.

Søknadene gjøres tilgjengelige for komitémedlemmene via Dikus søknadsplattform Espresso og vurderingene skal fullføres innen frist oppgitt av Diku. Diku planlegger vurderingsmøter for begge programmene hvor komiteen diskuterer søknadene. Det kan være behov for å gjennomføre et avsluttende digitalt møte i etterkant av vurderingsmøtet. Komitéarbeidet vil foregå på norsk.

Forventet tidsbruk:

  • 2 timer for å bli kjent med programdokumentene
  • 2 timer for å delta på webinar for opplæring
  • Inntil 4 timer for refleksjonsmøter underveis i prosessen
  • 3 timer per evaluerte søknad
  • En til to dager til deltakelse i vurderingsmøte
  • Evt. 2 timer for å delta i avsluttende møte (ved behov)

Godtgjørelse:

Komitémedlemmer vil motta godtgjørelse for forberedende arbeid, per evaluerte søknad og deltakelse i møter. Godtgjørelsen fastsettes i tråd med Dikus regler for godtgjørelse av medlemmer av styrer, komitéer og utvalg. Satsene for godtgjørelse er basert på veiledende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok (som i 2021 er kr 643,- pr. time for leder og kr 486,- pr. time for øvrige medlemmer). Godtgjørelsen er tilsvarende arbeidsmengden for den enkelte ordning.

Tentative frister og datoer for de ulike ordningene:

  Tentativt omfang Søknader tilgjengelig fra Frist for vurdering Tentativ dato for vurderingsmøte
Program for studentaktiv læring 10-20 søknader Begynnelsen av oktober 15. november 23.-24. november

Datoene er tentative og kan tilpasses i samråd med medlemmene i vurderingskomiteen.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: