Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Utvikling av nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger (RETHOS 3)

Utvikling av nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger (RETHOS 3)

Logo Kunnskapsdepartementet - KDKunnskapsdepartementet skal sette ned to programgrupper som skal foreslå retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger: en for barnevernspedagoger (master i barnevern) og en tverrfaglig mastergrad (master i barnevernsarbeid).

Frist for å stille: Snarest

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

  • Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  • Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  • Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  • Utvikling av utdanningssektoren og helse- og velferdssektoren
  • Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Representantene for studentene må ha erfaring fra utdanningene.

Det presiseres at det er et ufravikelig krav i likestillingslovens §13 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg.

Om det er mulig bør forslaget ta hensyn til geografisk spredning av representanter.

Om utdanningene

De to programgruppene skal utvikle:

  1. Retningslinjer for en toårig «master i barnevern». Utdanningen skal bygge på bachelor i barnevern, være forbeholdt barnevernspedagoger og gi mulighet til fordypning. Retningslinjene skal bygge på læringsutbytte i bachelor i barnevern, og de skal understøtte faglig progresjon mht teori og praksis gjennom et femårig, sammenhengende utdanningsløp. Retningslinjene for bachelor- og masterutdanning skal samlet sett kunne gjelde for både femårig integrerte masterutdanninger og utdanninger organisert i en 3+2- modeller (treårig bachelor og toårig masterprogram).
  2. Retningslinjer for en toårig «Master i barnevernsarbeid», som også skal være rettet mot arbeid i barnevernet. Utdanningen kan særlig tilpasses kandidater med bachelor i sosialt arbeid og vernepleie, men den skal samtidig være åpen for flere utdanningsgrupper, som sykepleiere, barnehagelærere mm.

Begge utdanningene skal være relevante for arbeid i både barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. Vi viser for øvrig til utredninger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som blant annet tar for seg kompetansebehovet i barnevernet og forslag til overordnet innhold i utdanningene.

Programgruppene må se hen til dette arbeidet. Programgruppene vil ha ansvar for både å utvikle og senere revidere retningslinjene for sin utdanning. Retningslinjene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) samt være i tråd med føringene i mandatet (vedlagt). Programgruppene skal være i dialog med eksterne aktører og relevante brukergrupper i utviklingen av retningslinjene.

Oppnevningsperioden

Studentrepresentantene oppnevnes for to år om gangen, med mulighet for reoppnevning for to nye år. Dersom en student slutter på studiet som oppnevningen gjelder for, oppnevnes det en ny representant som sitter ut den perioden den opprinnelige representanten var oppnevnt for. 

Fremdriftsplan

I henhold til framdriftsplanen for arbeidet skal programgruppene utvikle et utkast til retningslinjer i perioden 3. desember 2019 – 1.april 2020. Etter en høringsrunde skal programgruppen vurdere høringsinnspill og deretter levere revidert forslag til retningslinjer. Senere får programgruppene i oppgave å revidere retningslinjene ved behov.

Administrative og økonomiske forhold

Deltakelse i programgruppene innebærer deltakelse i jevnlige møter i programgruppen, møter med eksterne aktører og brukergrupper, samt å bidra skriftlig ved utarbeidelse av retningslinjene. Representanter fra kommuner og studentrepresentanter har krav på godtgjørelse av reiser og opphold. Studentrepresentantene og private tjenesteytere har i tillegg krav på honorar for medgått tid. Disse kostnadene dekkes av prosjektet.

Mer informasjon om RETHOS kan leses på www.regjeringen.no/rethos

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: