Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Leder av velferds- og likestillingspolitisk komite

Leder av velferds- og likestillingspolitisk komite

Velferd og likestillingBidra til å utvikle NSOs velferds- og likestillingspolitikk.

Frist for å stille: 29. oktober 2017

Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK) bistår resten av organisasjonen i politikkutviklingen. Komiteen velges hvert år av landsmøtet. Komiteen består av fire medlemmer pluss en leder.

Lederen for komiteen inneværende periode har dessverre måttet trekke seg. Derfor må sentralstyret velge en ny leder til komiteen. Alle som studerer ved en institusjon hvor studentdemokratiet er medlem av NSO, er valgbare.

Valgkomiteen vurderer alle innkomne kandidater til vervet, og lager en innstilling (anbefaling) til sentralstyret om hvem de bør velge. Kandidatene blir intervjuet via Skype.

Valget finner sted på sentralstyret sitt møte den 3.-4. november 2017. Du kan stille til valg uten å selv være til stede på dette møtet.

Arbeidet som leder for VLPK

For perioden 2017/2018 er mandatet til velferds- og likestillingspolitisk komite å:

 • Bistå i revideringen av boligpolitisk dokument.
 • Utrede tiltak som sikrer (kommende) studenter med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) muligheten til å beholde tilbudet når de flytter for å studere.
 • Utrede finansiering av studenthelsetilbud gjennom studentsamskipnadene.
 • Bistå læringsmiljøpolitisk komite i arbeidet med tiltak mot mobbing og trakassering i høyere utdanning.

Leder for komiteen har spesielt ansvar for å:

 • Fungere som bindeledd mellom komiteen og sentralleddet i organisasjonen.
 • Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.
 • Sette opp budsjett for perioden, samt en arbeids- og møteplan for komiteen i tråd med mandatet og budsjettetsrammen.
 • Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs økonomireglement.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder; sette opp dagsorden, sørge for at reiser blir bestilt i henholdt til økonomireglementet og organisere det praktiske.
 • Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i arbeidsutvalget (AU).
 • Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.
 • Sikre at det blir skrevet rapporter i henhold til de fastsatte fristene.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: