Skip to main content

Studentøkonomi

For å utnytte potensialet i norsk høyere utdanning fullt ut, mener NSO at alle studenter skal kunne studere på heltid. Da er det nødvendig med en studiestøtte som dekker de reelle utgiftene studenter har.

NSO mener:

Studiestøtten skal økes og knyttet til 1,5 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) og fordeles over 11 måneder.

Like muligheter til utdanning

Like muligheter til utdanning er et av NSOs grunnleggende prinsipper. Studenters økonomiske situasjon kan både være til hinder for og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å starte på og gjennomføre sin høyere utdanning. NSO jobber for at alle studenter skal ha samme tilgang på høyere utdanning uavhengig av livssituasjon og bakgrunn. 

Studiestøtte

For studieåret 2023/2024 får studenter utbetalt 137 907 kr i basisstøtte fra Lånekassen. Basert på tall fra SIFOs referansebudsjett, SSBs levekårsundersøkelse for studenter og leiemarkedsundersøkelse har NSO satt opp et studentbudsjett for 2023. Dette viser at dagens nivå på studiestøtte ikke strekker til. Med dagens nivå på studiestøtten går en student i minus med 6 407 kr i måneden. Det betyr et årlig underskudd på 70 477 kr i året, som må hentes inn ved å jobbe ved siden av studiene, eller gjennom hjelp fra familien eller andre. Dette gir ulike muligheter til å fokusere på studiene mellom de som får hjelp hjemmefra, og de som må bruke studietid på deltidsjobben. 

Studiestøtten har ikke fulgt den generelle velferdsutviklingen i Norge. Dette blir spesielt tydelig når en sammenligner studiestøtten mot utviklingen av grunnbeløpet i folketrygden (G). For studieåret 2022/2023 får studenter 1,16 G i studiestøtte. Det kommende studieåret øker studiestøttens andel av G til 1,22. For studieåret 2002/2003 var studiestøtten på 1,48 G.

Hvorfor G?

En rekke støtteordninger, som trygd, er knyttet til Grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden justeres hvert år etter pris- og lønnsvekst, slik at mottakere ikke taper kjøpekraft. Studiestøtten er ikke knyttet til G, og derfor har studenter i flere år tapt kjøpekraft selv om studiestøtten har gått noe opp. 

Studentbudsjettet

 Studentbudsjettet 2023* Kostnad per md (2023)
Mat og drikke* 4190
Klær og sko* 935
Personlig pleie* 830
Reise* 511
Andre dagligvarer* 380
Husholdningsart.* 550
Møbler* 520
Mediebruk og fritid* 2160
Studierelaterte utgifter** 818
Husleie*** 8050
Sum 18944
Studiestøtte pr. måned 2019/2020 12537
Differanse (dagens nivå) -6407
Studiestøtte pr. måned, 1,5 G over 11 måneder 16175
Differanse (1,5 G 11 md.) – 2769

* SIFOs referansebudsjett (oslomet.no)
** Levekårsundersøkelsen blant studenter (2010) - justert til årets prisnivå.
*** SSBs leiemarkedsundersøkelse - Månedlig leie for leilighet med 1 rom (gjennomsnitt for hele landet) i 2022

studiestotte graf 2425