Høyere utdanning

Høyskoler og universiteter

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260
Post: 50 – Statlige høyskoler og universiteter, 70 – Private høyskoler
2023 Beløp 42 801 762 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 41 654 764 000
+ / -   1 146 998 000 2,75 -1,95

Forklaring:

Departementet foreslår å bevilge 42,8 mrd. kroner til universiteter og høyskoler i 2023. Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett er det en nominell endring på 1,1 mrd. Med en prisjustering på 4,8% gir dette en negativ reell vekst. Det forslås å øke bevilgningen med 335,3 mill. kroner for å finansiere studieplasser. Regjeringen legger til grunn at innføringen av skolepenger for studenter fra utenfor EØS/Sveits vil redusere pågangen fra disse landene, og at det dermed vil gjøre flere plasser tilgjengelige for søkere fra Norge og andre EØS-land. Regjeringen foreslår å bevilge 49,2 millioner til 500 studieplasser for Ukrainske flyktninger. Forslaget omfatter også en økning på 207,8 mill. kroner som følge av resultatbasert uttelling i finansieringssystemet. Regjeringen har ikke videreført avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene (ABE). Forslaget innebærer en reduksjon på 254,4 mill. kroner for å frigjøre midler til satsninger og prioriterte tiltak innenfor høyere utdanning og forskning. Regjeringen foreslår en reduksjon i bevilgningen til alle statlige virksomheter som følge av økt digitalisering og redusert reisevirksomhet. Dette utgjør en reduksjon på 192,9 mill. kroner for det statlige universitetene og høyskolene.

Kommentar:

Den negative reelle endringen skyldes prisjusteringen med en høy konsumprisindeks. NSO er fornøyde med at regjeringen ikke har videreført ABE-kuttene iverksatt av den forrige regjeringen da dette over tid har fått negative konsekvenser for kvaliteten i utdanningene og studentenes læringsmiljø. Med stadig økende forventninger til utdanningsinstitusjonene er det viktig at tildelingene også øker. Selv om universitetene og høyskolene ikke opplever store kutt vil økte forventninger føre til strammere tider i sektoren. Vi frykter dette vil gå utover utdanningen, forskningen og studentenes læringsmiljø.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 271 - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Post: 01 – Driftsutgifter, 21 – Spesielle driftsutgifter
2023 Beløp 119 342 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 166 348 000
+ / -   -47 006 000 -28,26 -31,54

Forklaring:

NOKUT er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet som jobber for å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Dette gjør de hovedsakelig gjennom akkreditering av utdanningsinstitusjoner og studietilbud, og gjennom å føre tilsyn med kvalitetssikringen ved institusjonene. NOKUT jobber også med å frembringe og formidle kunnskap om kvaliteten i norsk utdanning, f.eks. gjennom Studiebarometeret. Departementet foreslår å bevilge 119 mill. kroner til NOKUT i 2023, dette er 47 mill. kroner lavere enn i 2022. Hovedgrunnen til dette er flytting av oppgaver fra NOKUT til direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). HK-dir får dermed en tilsvarende økning i sine bevilgninger over kap. 256. I likhet med andre statlige virksomheter får også NOKUT kutt som følge av endrede jobbreisevaner etter pandemien.

Kommentar:

Utover kutt på grunn av flytting av oppgaver til HK-dir, får ikke NOKUT betydelige kutt i bevilgningen. Samtidig får ikke NOKUT økte bevilgninger. Dette ser NSO som problematisk da NOKUTs rolle for å fremme og sikre kvalitet i utdanningen er essensiell. NOKUT får stadig flere oppgaver og økte forventninger, blant annet på grunn av vekst i fagskolesektoren og nye utfordringer med kvalitetssikring, som følge av økt fokus på desentraliserte og fleksible utdanninger. Da bør det også følge økte bevilgninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.50
Kapittel: 256 – Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Post: 01 - Driftsutgifter, 21 – Spesielle driftsutgifter
2023 Beløp 441 943 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 364 041 000
+ / -   77 902 000 21,40 15,84

Forklaring:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har et nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. De er også en faglig rådgiver for departementet, iverksetter politikken og samordner virkemidler. Bevilgningen over kap. 256 finansierer den ordinære driften til HK-dir. Departementet foreslår å bevilge 443,9 mill. til HK-dir i 2023. Dette er en økning på 77,9 mill. kroner fra 2022. 50 mill. kroner av denne økningen skyldes en flytting av oppgaver fra NOKUT, som dermed får en tilsvarende reduksjon i sin bevilgning.

Flere oppgaver som direktoratet har ansvaret for blir finansiert over andre budsjettkapitler. De har ansvaret for å forvalte tilskuddsordninger og tiltak under kap. 225, 240, 241, 254, 257, 258, 270 og 272, samt ordninger under budsjetter til flere andre departement.

Kommentar:

Direktoratets økte bevilgninger skyldes i all hovedsak flytting av oppgaver fra andre organer under Kunnskapsdepartementet. Utover dette foreslås ikke betydelige økninger eller kutt i budsjettet til HK-dir for 2023.

Tiltak for høyere utdanning og forskning

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 275 – Tiltak for høyere utdanning og forskning
Post: 21 – Spesielle driftsutgifter, 70 – Tilskudd
2023 Beløp 263 601 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 224 786 000
+ / -   38 815 000 17,27 11,90

Forklaring:

"Bevilgningen finansierer tiltak og prosjekter innenfor høyere utdanning og forskning. Målet med bevilgningen er å sørge for høy kvalitet og samordning. Midlene under post 21 går til statlige aktører, og midlene under post 70 til ikke-statlige aktører.

Departementet foreslår å bevilge 263,6 mill. kroner til tiltak for høyere utdanning og forskning i 2023. Forslaget innebærer 186,1 mill. kroner over post 21, og 77,5 mill. kroner over post 70. Under post 21 foreslås det midler til blant annet:

  • 65,8 mill. kroner til samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skole- og barnehageeiere
  • 53,7 mill. kroner til nytt digitalt system for Samordna opptak
  • 15 mill. kroner til prosjekt for å styrke kvaliteten i praksis i lærerutdanning
  • 5,5 mill. kroner til utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

Under post 70 tildeles midler til en rekke aktører, deriblant Senter for grunnforskning (CAS), Universitets- og høgskolerådet (UHR), Det Norske Videnskaps-Akademi, Høgskolesenteret i Kristiansund, m.m."

Kommentar:

NSO ser det som positivt med en økning i bevilgninger til tiltak og prosjekter for høyere utdanning og forskning, og spesielt at det satset på praksis og nytt digitalt system for Samordna opptak.

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 288 – Internasjonale samarbeidstiltak
Post: 74 - EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
2023 Beløp 972 334 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 844 332 000
+ / -   128 002 000 15,16 9,89

Forklaring:

Tildelingen på posten dekker kontingenten for norsk deltakelse i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett: Erasmus+ (2021–27). Målet med den norske deltakelsen i Erasmus+ styrker kvalitet, relevans og attraktivitet i det norske utdanningssystemet og fører til høyere kompetanse hos den enkelte deltakeren. Deltakelsen skal også bidra til å handtere store samfunnsutfordringer, styrket samarbeid mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv, at flere deltar i et internasjonalt læringsmiljø, og være et bidrag til utvikling av politikk og rammevilkår.

I 2021 ble det lansert flere nye initiativ, bla. Erasmus+ Lærerakademi, og Europeiske Universitets allianser, der norske institusjoner deltar, sammen med en økt interesse for studentmobilitet.

Departementet foreslår å tildele 972,3 mill. kroner på posten. Tildelingen for Norges bidrag i 2023 er basert på Europakommisjonens budsjett for 2023.

Kommentar:

NSO er positive til Norges deltakelse i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus +, fra 2021 til 2027. For å løse komplekse samfunnsutfordringer, f.eks knyttet til bærekraft, inkludering og digitalisering, er norske studenter nødt til å samarbeide med og tilegne kunnskap fra verden utenfor Norges landegrenser. Det er derfor gledelig å se at satsingen på Erasmus + og utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser står sterkt også i årets statsbudsjett. Internasjonalisering er en ressurs for institusjonene og studentene, og alle som ønsker å utveksle skal få mulighet og støtte til å reise ut. Erasmus + er derfor en forutsetning for inn- og utveksling til alle norske institusjoner. Det er derfor viktig både for at det skal være tilgjengelig og enkelt for norske studenter å reise ut til Europa, og for at utenlandske studenter får muligheten til å studere i Norge.

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt

Departement KD
Tema: Høyere utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 273 – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt
Post: 50 – Virksomhetskostnader
2023 Beløp 182 910 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 178 729 000
+ / -   4 181 000 2,34 -2,35

Forklaring:

Sikt er kunnskapsektorens tjenesteleverandør, organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning.

Departementet foreslår å bevilge 182,9 mill. kroner til Sikt i 2023. Forslaget innebærer en reduksjon som følge av endrede jobbreisevaner.

Kommentar:

Det er ikke foreslått betydelige økninger eller kutt i Sikts budsjetter for 2023. Økt digitalisering og fleksibilisering av utdanning krever økt satsning på tjenestene som skal legge til rette for dette, og dermed også de som forvalter tjenestene. Dette bør statsbudsjettet reflektere.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no