Studentboliger og velferd

Tilskudd til studentboliger

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270
Post: 75 - Tilskudd til studentboliger
2023 Beløp 480 458 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 87 1368 000
+ / -   390 910 000 81,36 73,06

Forklaring:

Posten omfatter midler til studentsamskipnadene, og i særskilte tilfeller studentboligstiftelser, til kjøp, ombygging, oppføring og rehabilitering av studentboliger. Studentboliger skal være ett supplement til det private boligmarkedet. Husbanken forvalter tilskuddene for Kunnskapsdepartementet. Posten inneholder midler som studentsamskipnadene kan søke tilskudd for å bygge nye studentboliger, og utbetaling av tilskudd til pågående byggeprosjekter.

Kommentar:

Vi er positive til at regjeringen satser på studentboliger og selv ytrer en ambisjon for å bygge 3000 boliger. Samtidig lytter de til fagvurderingene som sier at det er vanskelig å bygge nye boliger med dagens kostnadsramme. Det er gitt tilskudd til 1650 boliger, med en kostnadsramme på 1,450 millioner. Vi håper å se flere realiserte boligprosjekter fremover. OBS: Økningen fremstår som veldig høy da det i sist revidert statsbudsjett ble kuttet i tilskudd til studentboliger, ettersom det ikke ble søkt om nok boliger. Denne summen er nærmere summen som ble presentert i ordinært statsbudsjett for 2022.

Rusmiddeltiltak

Departement HOD
Tema: Velferd
Programkategori: 10.10
Kapittel: 714
Post: 70 - Rusmiddeltiltak
2023 Beløp 186 480 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 179 747 000
+ / -   6 733 000 3,75 -1,01

Forklaring:

Bevilgningen i denne posten dekker tilskudd til rusmiddelforebyggende innsats. Det foreslås 8 mill. kroner til en søknadsbasert ordning som skal sikre faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til offentlig informasjon om rus og rusmidler, og det foreslås 2,5 mill. kroner til oppstart av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Kommentar:

Det foreslås er løft i forebyggende og informasjons rettet arbeid til barn og unge, dette er vi positive til. Omprioriteringen i dette forslaget kommer fra å trekke midler fra andre insentiver, til å flytte det til forebygging og informasjon. NSO mener at arbeidet med studenter og rus innebærer å jobbe forebyggende og å følge opp studenter med rusproblematikk. Dette arbeidet spiller en viktig rolle for å forebygge fysiske og psykiske plager. Vertskommuner, studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene skal i samarbeid legge særlig vekt på arbeidet med å gi studenter tilstrekkelig informasjon om feltet, og om det forebyggende arbeidet. Vi opplever at denne prioriteringen er særlig positiv.

 

Departement HOD
Tema: Velferd
Programkategori: 10.60
Kapittel: 765
Post: 73
2023 Beløp 158 777 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 165 773 000
+ / -   -6 996 000 -4,22 -8,61

Forklaring:

Denne posten inneholder flere utviklingsprosjekter knyttet opp mot nye tilbud for psykisk helse, blant annet prosjekter knyttet opp mot samskipnadene. Formålet med bevilgningen er å fremme god helse og trivsel blant studenter. Tilskuddsordningen skal fremme nytekning, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende psykisk helsearbeid.

Kommentar:

Regjeringen foreslår å kutte fra utviklingstiltak for å prioritere midler andre steder, denne prioriteringer ser vi ikke ellers igjen i tiltak på psykisk helse som treffer unge og studenter i lik grad. I en tid der studentenes psykiske helse blir verre, er det viktigere enn noen gang å finansiere løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen. Det fjernes øremerkede midler til ulike instanser, slik at det ikke kan sikres i like stor grad midler til utviklingstiltak via aktører som treffer studentene. Dette bekymrer oss.

Tilskot til velferdsarbeid o.a.

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Studentvelferd
Post: 74 – Tilskot til velferdsarbeid o.a.
2023 Beløp 81 846 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 106 588 000
+ / -   -24 742 000 -23,21 -26,73

Forklaring:

Posten omfatter tilskudd til det generelle velferdsarbeidet til studentsamskipnadene og tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter. Det foreslås å bevilge 31 millioner kroner mindre i tilskudd til studentsamskipnadene. Utenom tilskudd til velferdsarbeid hos studentsamskipnadene, innebærer forslaget til statsbudsjett for 2023 en samlet reduksjon på 1 million kroner til de landsomfattende studentorganisasjonene som i dag får tilskudd, inkludert Norsk studentorganisasjon.

Kommentar:

Reduksjonen i denne posten er nok et eksempel på at regjeringen velger å ikke prioritere tilskudd til studentene. Videre registrerer vi at det foreslås en reduksjon i tilskudd til landsomfattende studentorganisasjoner, både reelt og i absolutte tall.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no